Punts destacats

2
1
Vota!
MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES 'SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA' . ACORDS: Primer.- DONAR SUPORT a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i ...
Resultat ple municipal
6
5
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A LA CES SIÓ DEL TRAM DE LA CARRETERA C-251, COMPRÈS ENTRE ELS PUNTS KM 1,250 I 1,700 D'AQUEST TERME MUNICIPAL . ATÈS que actualment la Generalitat de Catalunya és titular del tram de la Carretera C-251, al seu pas pel terme municipal de Les Franqueses del Vallès. TENINT EN COMPTE que...
0
2
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 26 de setembre de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: &ld...
Resultat ple municipal
4
7
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2014 DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUE S ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA . ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. ...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ . ATÈS que el Consell d’Administració de l’ATM reunitel 23 de desembre de 2013 va aprovar un increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d’una zona ha aug...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL . Quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espany...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR FERRAN GONTÁN DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA . El regidor de LFI Ferran Gontán ha comparegut davant la secretaria i ha manifestat la seva voluntat de renunciar al càrrec de regidor. L'alcalde, en nom de tot l'Ajuntament, l...
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE PANRICO DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA . ACORDS: Primer.- EXPRESSAR el nostre suport i solidaritat a tots els treballadors i treballadores de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda. Segon.- DEMANAR, tal i com han fet ajuntamen...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA DE PROTECCIÓ DE LA VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONA - PORTBOU . Atès que en el últims mesos s’ha anat deteriorant la tanca de protecció e la via del ferrocarril de Barcelona a Port-Bou, davant del nucli urbà de Bellavista i l&r...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SENYERA EN EL MONUMENT EN RECORD DELS FETS DEL 1714 DEL NOSTRE MUNICIPI . ATÈS que enguany celebrem el tricentenari dels fets de 1714 i que el nostre municipi disposa d’un espai destinat a recordar la memòria d’aquests fets i homenatjar els defe...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE L A MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET . VISTA la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en forma part com a ens consorciat. VIST q...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VIST l’informe jurídic emès en data 10 de desembre de 2013, s'APROVA definitivament la bandera del municipi de les Franqueses del Vallès que és com es transcri...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L'ABAST D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ . Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les compet&e...
Resultat ple municipal
11