Punts destacats

1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE MESURES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS. Donada la situació actual de crisis i del gran número  de persones i famílies que s’enfronten a la pèrdua dels seus habitatges. Donat que en el Ple ...
Resultat ple municipal
3
4
0
0
Vota!
RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL PLA LOCAL D'HABITATGE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 2011- 2016. ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 23 de desembre de 2010, va aprovar els acords que es transcriuen, de forma íntegra i literal, a contin...
Resultat ple municipal
4
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE COMPETÈNCIES CEDIDES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. ATÈS que en la sessió plenària de la corporació del passat 7/7/2011 es va aprovar la delegació de diverses atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL POBLE DE LES FRANQUESES . Donat que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar, el 2007, el reglament de la institució del Defensor del Poble. Donat que, a data d’avui, enca...
Resultat ple municipal
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LES MILLORES A LA RONDA NORD DE GRANOLLERS C-352. ATÈS que a la Ronda Nord de Granollers C-352, sobre el pont amb la ctra. de Girona C-251, hi ha hagut diversos accidents que han propiciat la mort d’alguns dels accidentats, a causa qu...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L'ETIQUETATGE EN CATALÀ. ATÈS que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d&rs...
Resultat ple municipal
5
4