Punts destacats

0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ACTUACIONS PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ . Nos encontramos en el momento de mayor desigualdad social que ha vivido España en su etapa democrática actual. Cinco años de destrucción de puestos de trabajo nos han co...
Resultat ple municipal
9
1
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011, DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL . El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic...
Resultat ple municipal
5
6
Resultat ple municipal
5
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA D'ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL DEL DIA 29 DE MARÇ . Davant les politiques de retallades socials i dels drets dels treballadors i treballadores decretats pel Govern d’Espanya.Davant la convocatòria de vaga General que fan els diferents s...
Resultat ple municipal
7
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER DEMANAR QUE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT I DE LES ANTIGUES ESCOLES SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D'INTERÈS NACIONAL (BCIN) . ATÈS que l’edifici històric que acull el nostre Ajuntament és un edifici singular, no només per la monumentalitat i qualitat arquitectònica, sinó tam...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LES DESPESES DESTINADES A CÀRRECS ELECTES . ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que per enguany retallarà la despesa del cost dels funcionaris públics en un 3%, a causa dels problemes econòmics i pres...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VISTA l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural d’aquest Ajuntament, la qual va ésser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntame nt, en sessió de...
Resultat ple municipal
4
3
2
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMERCIAL . ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenaci&...
Resultat ple municipal
4
5
1