Punts destacats

1
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS MUNICIPI REPUBLICÀ . ATÈS que la Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i l...
Resultat ple municipal
3
1
7
1
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RETORNAR INGRESSOS INDEGUTS PER PART DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS . ATÈS que en la "X CAMINADA POPULAR" en les butlletes d'inscripcions consta que es va cobrar 8 Euros per les inscripcions realitzades fins el dia 5 d'abril i 12 Euros per ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DEMANAR RESPONSABILITATS A L'EMPRESA ENAGAS I AL MINISTERI D'INDÚSTRIA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL GASODUCTE MARTORELL-FIGUERES . El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines, depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a ...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ . La reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant ...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LES ZONES VERMELLES D'APARCAMENT . ATÈS que ja fa uns anys es van crear les zones vermelles d’aparcament municipal en diferents carrers del municipi per facilitar l’aparcament en horari diürn i permetre aix&i...
Resultat ple municipal
3
5
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITAT S . Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les pol&...
Resultat ple municipal
8
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALIS TES DE CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL. ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGI NA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR LA CADUCITAT DE L'EXPEDIENT AMBIENTAL DEL "CIERRE DE L A AUTOVIA ORBITAL" (QUART CINTURÓ) . ATÈS que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo ...
Resultat ple municipal
11