Punts destacats

1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA RELATIVA A L'HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL . ATÈS que la situació econòmica està afectant principalment a les persones amb menys recursos econòmics de la nostra societat. ATÈS que el passat 12 de ju...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER RECUPERAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY . ATÈS que la darrera setmana de juny ens hem assabentat de les decisions de l’equip de govern en referència al funcionament de l’Escola de Música Municipal, i d&rsqu...
Resultat ple municipal
2
8
1
0
0
Vota!
RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 19 DE JULIOL DE 2012, PEL QUAL S'APROVA UNA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES, DEL PERSONAL EVENTUAL, DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS PORTAVEUS D'AQUESTS . ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords que es transcriuen íntegrament a continuació: &ld...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SUPRIMIR LA TAXA DE L'EURO PER RECEPTA MÈDICA . “ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a se...
Resultat ple municipal
8
1
2
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REDUCCIÓ EN L'APORTACIÓ AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA . ATÈS que, al ple extraordinari del dia 25 de juny del 2012 es va aprovar de formainicial els pressupostos municipals de l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franqueses del ...
Resultat ple municipal
5
5
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI . ATÈS que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i d...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL PACTE FISCAL . ATÈS que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han aportat a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de despesa i ...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA . El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012  Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. Tot ...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PGOU CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMER CIAL . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR INICI...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR inicialme...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
PROPOSTA D'ACORD DE GENERACIÓ DE CRÈDIT PEL PRÉSTEC ICO DE 7.004.315,57 € OBTINGUT EN BASE AL REIAL DEC RET LLEI 4/2012 . VIST que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termi...
Resultat ple municipal
5
3
3