Punts destacats

2
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA "PREPARA" . El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i...
Resultat ple municipal
10
1
1
1
Vota!
APROVAR L'ADHESIÓ I ELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre de 2011 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:“Primer.- ACORDAR iniciar les actu...
Resultat ple municipal
6
4
1
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ . ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissi&oacut...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA PER AL 2012 . ATÈS que el dia 7 d’agost de 2012 va entrar al registre de l’Ajuntament una comunicació d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) on s’informava de l’acord del ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ D'UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA . ATÈS que a la consulta popular celebrada a diferents pobles de Les Franqueses del Vallès el dia 13 de desembre de l’any 2009, una part important de franquesins i franquesines va...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA . El passat 25 de juliol de 2012 el consell d'administració de la societat pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del su...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
APROVAR EL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL PERÍODE 2012-2019 . ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR el “P...
Resultat ple municipal
5
3
3