Punts destacats

2
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ . ATÈS que la comissió de treball delegada pel Consell Escolar Municipal per fer una proposta per resoldre els problemes derivats de la matriculació i els conflictes derivats de ...
Resultat ple municipal
6
4
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL . La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i vulnerables, que van ser els últims en ingressar al s mercats hipotecaris i els primers en patir...
Resultat ple municipal
10
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER MILLORAR L'ACCÉS A LA INFORMACI Ó ALS REGIDORS . ATÈS que l’accés a la informació és un dret fonamental per desenvolupar la tasca dels càrrecs electes. ATÈS que el ROM d’aquest ajuntament en...
Resultat ple municipal
2
4
4
2
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ELS COBRAMENTS DELS REGIDORS DE GOVERN PER CASAR A LES FRANQUESES DEL VALLÈS . En les ordenances Fiscals de 2012 els partits polítics de CiU, PSC, PP, ERC i UPLF van proposar a aprovar una nova ordenança Fiscal per cobrar una taxa per la celebració de cas...
Resultat ple municipal
5
4
1
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADE S EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA . La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sect...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I EL PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA . La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes de la població, juntament a una gestió política per part del Gov...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA . L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur h...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS . VIST l’escrit presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs el dia 16 de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/81 84, en el qual sol·licita que...
Resultat ple municipal
8
2