25-04 Ple de 25 d'abril de 2019

1.Aprovació de les actes de la sessions anteriors

2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-675 a 2019-975 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2019

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/11 a JGL/2019/16 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 7, 14, 21 i 28 de març de 2019

4. Proposta d’aprovació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus Patronats municipals, dels Consells de Poble i de la Policia Local de les Franqueses del Vallès

5. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès

6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació

7. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17 d’abril de 2019, per commemorar com Ajuntament l'1 de maig, dia internacional de la classe treballadora

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17 d’abril de 2019, en suport a la ILP d'Universitats per la rebaixa dels preus públics

9. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17 d’abril de 2019, per instar al govern municipal a demanar als tècnics competents del nostre Ajuntament el càlcul de les despeses provocades al municipi de les Franqueses del Vallès pel traspàs de competències que són pròpies del Plenari a la Junta de Govern Local des del març del 2018 fins l'actualitat

10. Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Punts destacats

0
0
Vota!
4. Proposta d’aprovació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus Patronats municipals, dels Consells de Poble i de la Policia Local de les Franqueses del Vallès.. Porten aquesta proposta al ple quan ja l’han feta extensiva des de la Fira de Nadal. A més a més la presentació als grups municipals es farà just demà matei...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
5. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.. ILFC va presentar moltes al·legacions, de les quals s’accepten algunes, però les més importants, i sobretot el fet que l’ordenança no sigui punitiva, no han ...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació.. Han rebut una subvenció de la diputació de 316.000€. La subvenció que es va donar era per a fer un teatre, que ja estava iniciat pel Sr Torné. L’ajuntamen...
Resultat ple municipal
3
6
2
0
0
Vota!
10. Preguntes. Prec. No calendaritzar les reunions en 30’, la propera es la informativa de l’aigua. Cal canviar els horaris. Després hi ha la del contracte de residus. Resposta Moi. Sobre l...
0
0
Vota!
8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17 d’abril de 2019, en suport a la ILP d'Universitats per la rebaixa dels preus públics.. Eli Pericas (ILFC). La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tingut uns efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. Ha afectat...