28-03 Ple de 28 de març de 2019

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-341 a 2019-674 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2019
3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/7 a JGL/2019/10 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2019

4.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú - Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de 2019, per denunciar els problemes recurrents del servei de rodalies al municipi
5.Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de 2019, de condemna als atemptats terroristes perpetrats a dues mesquites de Nova Zelanda i en defensa de la llibertat de culte
6.Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per “La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior”

7. Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Punts destacats

Resultat ple municipal
10
1
2
0
Vota!
4.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú - Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de 2019, per denunciar els problemes recurrents del servei de rodalies al municipi. Atès que els trens i estacions de Rodalies de les línies R2 i R3 que donen servei al municipi presenten massa sovint problemes i afectacions que perjudiquen la ciutadania usuàr...
Resultat ple municipal
11