28-02 Ple de 28 de febrer de 2019

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 
2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-1 a 2019-340 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2019
 
3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/1 a JGL/2019/6 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 10, 17, 24 i 31 de gener de 2019
 
4.Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2018 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera
 
5.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2018 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 
6.Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2018, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre
 
7.Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2018 de l'ajuntament i patronats municipals
 
8. Proposta de concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès
 
9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable
 
10.Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates i Socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per avaluar la conveniència de la implantació i foment d'instal·lacions fotovoltaiques al municipi
 
11.Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones, béns i convivència social
 
12.Moció que presenta el grup municipal Socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per a garantir el servei de pediatria als centres d'atenció primària
 
13.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per "l'aprovació de convenis i protocols amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques per mitjà de conveni"
 
14 Precs, preguntes i interpel·lacions

Punts destacats

1
0
Vota!
9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable. Ganduxer (PDECAT): . S’ha iniciat la tramitació del pla especial de masies, tenien en compte la regulació del PGOU en sòl no urbanitzable comporta la necessitat de modifi...
Resultat ple municipal
4
7
1
0
Vota!
8. Proposta de concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès.. Êlia Montagut (ILFC): S’ha de dir que hi ha un error al document: “20181216_Informe tècnic EXP 6842-2018”: a la capçalera del document diu: “PARCEL&middo...
Resultat ple municipal
9
2