31-01 Ple de 31 de gener 2019

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-3508 a 2018-3845 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2018
3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/52 a JGL/2018/55 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 5, 13, 20 i 27 de desembre de 2018

4.Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès
5.Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
6.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l’exercici 2019
7.Proposta d’aprovació de la modificació de les condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions previstes en els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2018

8.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici econòmic 2019
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per instar al govern de les Franqueses a millorar la informació que els semàfors del municipi vinculats al sistema foto-vermell faciliten als conductors de vehicles
10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per a "la concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost"
11.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2018, per demanar l'estudi de la implantació d'ajudes per al foment de la producció d'energia elèctrica fotovoltaica al municipi
12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la no acceptació d'oliveres mil·lenàries al municipi

13.Precs, preguntes i interpel·lacions

0
0
Vota!
13 Precs, preguntes i interpel·lacions. Prec a l’alcalde i al regidor d’esports: que mirin d’obrir més vies de diàleg amb el CF Les Franqueses Resposta:JA Corchado s’ha sentit al·ludit... ...
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici econòmic 2019. PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum del pres...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
7.Proposta d’aprovació de la modificació de les condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions previstes en els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2018. Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la disposició addicional segona Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, punt 2, 2a) i 3, de l’Or...
Resultat ple municipal
3
6
2
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
5.Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. TENINT EN COMPTE que la Junta de Portaveus, en sessió del dia 24 de maig de 2018, va adoptar, per unanimitat dels grups municipals assistents, els acords següents: “Primer.- P...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
4.Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès. “Primer.- Procedir, abans de l’acabament dels sectors actualment en tràmit a la creació d’una comissió de nomenclàtor del municipi de les Franqueses de...
Resultat ple municipal
11