PP - Propostes / Adhesions 2011/2015
8
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de le...
Resultat ple municipal
16
1
8
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3. ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell Comarcal del ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. VIST el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en què es resol, entre d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions ...
1
0
Vota!
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS. Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol...
0
5
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. CONSIDERANT que procedeix, atès que ja va finalitzar el contracte subscrit pel servei de recollida de residus i neteja viària, tramitar un procediment de contractació al respec...
Resultat ple municipal
4
0
4
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
Resultat ple municipal
4
0
1
Vota!
MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER TAL DE RELLEVAR EL REGIDOR ESTEVE RIBALTA DE TOTS ELS SEUS CÀRRECS, I SUBSTUTIR-LO PER JOSEP ANTON MARÍN. El regidor Josep Anton Marín explica que els companys del partit PSC han perdut la confiança en Esteve Ribalta i per això demanen el seu relleu com a portaveu del grup i el ces...
Resultat ple municipal
9
6
1
4
0
Vota!
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. ATÈS que en data 30 de març de 2014 es va publicar al DOGC núm. 6613 l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de fest...
Resultat ple municipal
14
2