0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ .

La reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant no disposen de cap prestació o subsidi per viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en resoldre els expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un augment de les persones sense recursos.
Aquests fets han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les entitats socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les necessitats més bàsiques de subsistència.
La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de caos. Va posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima per part dels Departaments de Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el que és més greu, la manca de confiança en els professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les entitats socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals de serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals.

Primer.-
INSTAR al Govern de la Generalitat a:
a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a
la inclusió social a Catalunya.
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de canals de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les administracions locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la reforma de la RMI eficaç i eficient, i evitar la generació de situacions de caos i alarma social.
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen els expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la resolució del seu expedient, la causa de l’en darreriment del mateix en el termini de tres mesos.
d)Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per alimentació enter altres, produïdes als municipis, com a conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS i del col·lapse dels expedients des del maig de 2011.
e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics
f) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al conjunt de persones que s’han quedat excloses en el
seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials provocades per aquest fet.
g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany de lucre que garan
teixi com a mínim els mateixos contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la contractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.
Segon.-
INFORMAR a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un recurs d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu així com de la forma i terminis per fer-ho.
Tercer.-
NOTIFICAR l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!