0
0
Vota!

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALIS TES DE CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA D’ADHESIÓ A LA P ETICIÓ IMPULSADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EVITI UNA EXTERNALITZA CIÓ DELS SERVEIS QUE FINS ARA HA OFERT L’EMPRESA PÚBLIC A AIGÜES TER LLOBREGAT .

ATÈS que l’aigua és a Catalunya per llei, de titularitat pública.
ATÈS que l’aigua es un dret de les persones i com a tal correspon als poders públics vetllar per la seva conservació i garantir-ne el se u accés. L’abastament d’aigua és una competència local en l’ordenament jurídic d’aquest país, tal com assenyala la Constitució Espanyola així com la legislació de règim local.
ATÈS que Aigües Ter-Llobregat és una empresa públic a adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATLL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9  milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.
ATÈS que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar (vegeu l'acta)
 

Primer
.- MANIFESTAR que la titularitat del servei de subministrament en alta a Catalunya ha de romandre en els poders públics.
Segon.-
MANIFESTAR l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del sistema Ter-Llobregat i ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest municipi mitjançant una empresa o grup d’empreses privades.
Tercer.-
REBUTJAR que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat pagat parcialment per aquest municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver consultat a aquest ajuntament.
Quart.-
INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATLL).
Cinquè.-
DEMANAR als serveis jurídics de l’ajuntament que elaborin un estudi sobre els efectes que la projectada privatització tindrà sobre la prestació de serveis de l’aigua al municipi i, en cas que es duguin a terme, les possibles accions jurídiques a emprendre per oposar-nos-hi.
Sisè.-
RECLAMAR a la Generalitat la modificació que siguin necessàries per tal que s’estableixi el Consell de la Xarxa Ter Llobregat com a Òrgan paritari entre els Ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i amb competències per gestionar efectivament la xarxa regional d’abastament en alta i amb capacitat per decidir la tarifa que s’aplicarà a la venda d’aigua als distribuïdors i per controlar la gestió del servei.
Setè.-
TRASLLADAR els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les associacions veïnals i entitats del municipi. Així mateix informar d’aquest acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!