0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL PACTE FISCAL .

ATÈS que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han aportat a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de despesa i sobretot clarament inferiors a la capacitat fiscal
de Catalunya. Una insuficiència de recursos agreujada ara per la profunda crisi econòmica i financera per la qual estem
passant.
ATESA la situació d’emergència de molts ajuntaments, originada pel sistema de finançament local, que com és sabut és totalment insuficient per fer front a les competències assignades, i agreujada per l’actual situació econòmica.
ATESA la manca de lleialtat institucional de l’Estat espanyol amb Catalunya i la situació, excepcional a Europa, de dèficit fiscal continuat (diferència entre els diners que Catalunya paga a l’Administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi) que pateix Catalunya, el qual es xifra en 16.500 Milions d’euros l’any (45M € al dia), equivalent a 2.250 € per persona i any, és a dir, 6€ per persona i dia.
ATÈS que dels impostos que paguem a l’Estat espanyol, un 43% no torna ni en forma de serveis ni d’inversions. Amb tan sols l’import que Catalunya deixa de percebre en un dia, 45 milions d’euros, podríem construir 1 hospital o 11 escoles.
ATESOS tots aquests perjudicis que venim arrossegant i que van dinamitant les nostres oportunitats i el nostre potencial com a país, es fa necessari trobar una solució definitiva.
En aquest sentit, cal obtenir un model de finançament propi i singular per a Catalunya com és el Pacte Fiscal, eina clau per la reactivació econòmica, per obtenir els recursos adequats per finançar la despesa orientada a enfortir la  competitivitat i la cohesió social del país, així com també per proporcionar més recursos als ens locals, amb l’objectiu de garantir la suficiència financera dels ajuntaments.
Els elements centrals del Pacte fiscal són els següents:-Model bilateral, el qual implica la sortida de Catalunya del règim comú contingut en laLOFCA
-Gestió tributària, és a dir, la clau de la caixa: capacitat normativa, gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a Catalunya -Quota de retorn: formada, per una banda, per la quota d’aportació pels serveis queencara pugui continuar prestant l’Estat a Catalunya (i que realment li corresponguin), i per una altra, per la quota de solidaritat
ATÈS que el Pacte Fiscal no és una reivindicació recent, sinó que, en els 300 anys d’ocupació, ja es va reclamar en les Bases de Manresa l’any 1892, en l’Estatut de Núria de 1932 o a través dels excel·lents treballs de Ramon Trias Fargas als anys 60.
ATÈS l’ampli consens social que recull la reivindicació del Pacte Fiscal basat en el concert econòmic i que permeti a Catalunya recaptar tots els impostos (76,5% dels ciutadans a favor segons el darrer Baròmetre del CEO).
ATÈS que l’“Informe sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic ”
realitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest nou model de finançament proposat s’ajusta completament a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia i al Dret Europeu, així com compatible amb el principi de solidaritat definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució Espanyola. Aquest mateix informe destaca que el fet que Catalunya tingui un nou mode l basat en el concert econòmic és només una qüestió de voluntat política. En cap cas
hi ha un impediment des del punt de vista jurídic, ja que la Constitució Espanyola - que ja permet a través de la LOFCA un règim de finançament específic per a Navarra, País Basc i Illes Canàries - no determina cap model de finançament per a les comunitats autònomes ni estableix que totes haginde seguir cap model únic

Primer.-
MANIFESTAR que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu futur de manera lliure i democràtica.
Segon.-
RECONÈIXER la necessitat d’un model de finançamentpropi per a Catalunya que, compatible amb el criteri de solidaritat expressat als art. 138.1 i 156.1 de la Constitució Espanyola, posi punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les Administracions Públiques, inclosos als ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris derivats de la crisi econòmica actual.
Tercer.-
MANIFESTAR que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és necessari, compatible amb la Constitució Espanyola i l’Estatut, i jurídicament viable, ja que la pròpia LOFCA permet que s’apliqui a altres comunitats autònomes un règim fiscal diferenciat.
Quart.-
DONAR SUPORT a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un Pacte Fiscal, que suposi una relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol, la creació d’una hisenda pròpia, amb la cessió del 100 % dels tributs a la Generalitat, queostenti la capacitat normativa, gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a Catalunya, desplegant l’article 204.1 de l’Estatut aprovat el 2009, i la consegüent millora en el finançament de Catalunya, dels Ajuntaments i al món local.
Cinquè.-
ENVIAR aquesta moció al Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, Congrés dels Diputats i Govern Espanyol.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!