2
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA "PREPARA" .

El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació professional per a les persones desocupades que, per una banda incrementa la quantia de l'ajut fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la immensa majoria de persones joves o vulnerables que tenen especials di
ficultats.
Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en situació d'atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l'última Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la
desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a Catalunya es calculen unes 100.000 llars sense ingressos.
A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les persones aturades, és a dir, l'increment d'aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen cap ingrés.
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb l'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament ha provocat l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable.
La retallada de les polítiques actives d’ocupació a ls Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació, que a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros em aque
sta partida, és a dir, un -58%.
Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que afecten els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del Consell Europeu.
L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la compet itivitat retalla de manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers mesos.
Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/201 2, de 24 de agost, pel que es prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda n'exlou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel govern de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:  Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retarden el reconeixement de la prestació.
· La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa PREPARA.
· La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats, ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de polítiques actives d'ocupació.
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi participen. El programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba essent l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen res més que aquests 400 € per poder subsistir.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès

Primer.-
INSTAR el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la requalificació professional de les persones aturades. Així mateix en faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.
Segon.-
INSTAR el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre l’estabilitat, l'atur juvenil i programesd'ocupació específics per a les persones joves excloses de l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altesdificultats per trobar feina.
Tercer.-
INSTAR el govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les convocatòries adreçades als ajuntaments i entitatsper donar suport a les persones aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: programesd’orientació, formació, ocupació i inserció laborals.
Quart.-
TRASLLADAR aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!