9
0
Vota!

MOCIÓ PER A DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS LOCALITAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES.

ATÈS que el Tractat Europeu d’Amsterdam de 1997 reconeix els animals vertebrats com a essers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica, que poden sentir dolor, patiment i angoixa.
ATÈS que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya prohibeix el maltractament físic o psicològic dels animals, així com el seu ús en espectacles si aquests els poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals.
ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, i no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats ni subjectes a actes cruels que els impliquin patiment o causar-los estats d’ansietat o de por.
ATÈS que el Protocol de Col·laboració per a les Gires de Circ de 2007 del Pla Integral del Circ de la Generalitat de Catalunya estableix que les companyies es comprometen a evitar l’ús indigne i en males condicions dels animals.
ATÈS que la Organització Mundial de Sanitat Animal va adoptar l’any 2004 les anomenades “Cinc Llibertats” que reconeixen que els animals tenen uns requisits inherents i se’ls ha de proveir de (1) un ambient apropiat, (2) una dieta adequada, (3) oportunitats per a expressar comportaments naturals, (4) protecció de la por i els estats angoixants i (5) protecció del dolor, mals o malalties.
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més bàsiques.
ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie s’aconsegueix mitjançant la violència.
ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la conservació de les espècies.
ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra i que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada promovent una visió tergiversada i falsa dels animals.
ATÈS que les administracions locals han d’afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural i que el Protocol de

Col·laboració per a les Gires de Circ del Pla Integral del Circ permet als Ajuntaments regular sobre la matèria.
ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.
ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la possible transmissió de malalties.
ATÈS que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen nombrosos casos d’accidents als circs que han resultat en greus danys materials i personals.

Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals.
Segon.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals.
Tercer.- No permetre l’entrada ni la instal·lació a les Franqueses del Vallès (tant a terrenys privats com públics) d’animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.
Quart.- Notificar aquest acord a la coalició d’associacions Infocircos, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i al Govern de la Generalitat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!