0
9
Vota!

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 248 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que el Ple, en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 248 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte de la modificació puntual.
Sisè.-FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.”

ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons edictes publicats en el diari El 9 NOU de 10 de febrer de 2014, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 de febrer de 2014, en el tauler d’anuncis i el web de la Corporació, a més de practicar notificacions als ajuntaments limítrofs, no havent-se
presentat durant l’esmentat període cap al·legació.
VIST l’informe favorable emès per l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, rebut en data 11 d’abril de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/2052.
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del TRLUC i l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions inicial i provisional del planejament general del municipi.

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 248 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!