5
1
Vota!

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn la necessitat d’adequar la normativa reguladora per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres de text, mitjançant l’aprovació d’una nova normativa d’ajuts econòmics per a l’educació escolar.
VIST el projecte de Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’educació escolar confeccionat per l’àrea de Polítiques Socials d’aquesta Corporació.
VIST l’informe emès per la Secretaria de la Corporació.
VIST l’informe emès per la Intervenció de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb el què preveuen els articles 4.1 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, relatius ambdós a la potestat reglamentària i d’autoorganització dels ajuntaments.
ATÈS el que disposen els articles 118 i següents del ROAS. Concretament, l’article 124 assenyala que s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions, a l’hora que s’estableix el contingut mínim de les dites bases, les quals han de ser aprovades pel Ple de la Corporació.
VIST el què disposa l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu a les bases reguladores de les subvencions.
VISTOS els informes de la Secretaria i de la Intervenció de la Corporació.
VISTOS els article 49 i 70 de la Llei de Bases de Règim Local; article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya; 60 a 66 i 124 del ROAS.

Primer.- APROVAR INICIALMENT les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR, DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, confeccionat per l’àrea de Polítiques Socials de la Corporació.
Segon.- SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per a la formulació d’al·legacions pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el qual haurà de contenir el text íntegre de les bases, així com en el tauler d’anuncis i en el web municipal. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- ESTABLIR que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense cap tràmit posterior si no es presenta cap reclamació ni al·legació durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present anunci al DOGC, d’acord amb l’article 65.1 del ROAS.
Quart.- FACULTAR a l’Alcaldia, tant àmpliament com en dret sigui possible, per al desplegament i execució dels presents acords.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!