0
0
Vota!

10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per a "la concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost".

No aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019

A la sessió del ple municipal del passat mes de febrer van ser delegades a la Junta de Govern Local diverses competències plenàries, entre les quals la que ens ocupa.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar al govern municipal a reconèixer que la justificació donada per portar a terme la delegació la competència que ens ocupa que va ser textualment: "a l'objecte de dotar d'una major eficàcia i celeritat en l'actuació municipal", és falsa per a la competència que ens ocupa. Molt malament anirem si el govern ha de demanar contra rellotge un préstec o finançament extern per un import tan elevat. Cal recordar que la legislació només preveu la competència del ple municipal quan l'endeutament és elevat en relació al pressupost municipal per donar al fet la transcendència que mereix.

Segon.- Instar al govern municipal a explicar a la resta de grups polítics de l'Ajuntament i a la ciutadania en general, els motius reals de la delegació d'aquesta competència plenària, un cop demostrada la poca veracitat del motiu esgrimit com a justificació inicial, i a que indiqui si el motiu és la voluntat d'aquest govern de buidar de contingut els plens municipals, i negar als grups municipals de l'oposició l'oportunitat d'argumentar i expressar les seves opinions en un debat obert i públic.

Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per a "la concertació d'operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost", amb la inclusió del punt a l'ordre del dia del proper Ple municipal.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!