0
0
Vota!

8.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici econòmic 2019.

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum del pressupost consolidat capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES

 

 

A) OPERACIONS NO FINANCERES

21.164.898,00 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

         18.408.338,00 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

6.948.729,00 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

9.916.751,00 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

249.257,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.282.601,00 €

 CAPÍTOL 5: Fons contingència imprevistos

 11.000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

2.767.560,00 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

2.497.560,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

270.000,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

1.833.000,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

1.833.000,00 €

 

 

TOTAL:

23.008.898,00 €

 

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS NO FINANCERES

21.453.898,00 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

20.816.892,00 €

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

9.179.000,00 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

430.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

5.279.147,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

5.375.875,00 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

 552.870,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

637.006,00 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

637.006,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

1.555.000,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

1.555.000,00 €

 

 

TOTAL:

23.008.898,00 €

SEGON. SEGON. Aprovar inicialment la Plantilla de Personal i la Relació de llocs de treball de l’ajuntament i del Patronats Municipals.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per el 2019, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Desenvolupament del Ple:

F Jiménez (PdCAT). Presenten l’aprovació inicial i es podran segui fent al·legacions si s’escau. Ingressos: IBI’s, impost de vehicles, activitats econòmiques, augmenta +2% impostos, jubilació policia local segons l'antiguitat assolida, jubilacions anticipades que cal pagar.

Rafa Bernabé (ILFC). Endeutament. No hem amagat mai que al principi de legislatura el govern va fer una bona tasca d’organització de la primera legislatura. Però ara no podem dir que hem baixat el deute, ja que el pressupost ha crescut, i realment tota la feina que es va fer en el primer mandat, s’ha malbaratat en la 2a legislatura. No tenim paciència per fer les inversions quan encara no tenim els diners reals a les mans.

Quan l’alcalde en diu que el pressupost pot trontollar per 400.000€ en un pressupost de 23 milions d’€?

A Profitós (ERC). Perquè votem els pressupostos i la plantilla i els llocs de treball? Troba a faltar que no hi hagi cap euro per a pressupostos participatius.

Martha (PP). Molta responsabilitat per a l’ajuntament. Augment de personal, plantilla, quan arribem a 20.000 s’haurà d’augmentar segur... Demana que el nou personal sigui gent de les franqueses. Estan comptant amb el que pagui el CAP a Can Prat. Estem comptant amb aquests diners que ha d’autoritzar la Generalitat. Estar a l’oposició no vol dir anar posant pals a les rodes al govern sempre

F Jiménez (PdCAT). Es fa al mateix temps perquè és el que s’ha de fer, votar pressupostos i plantilla.

Àlex Vega (ILFC). Trobem una urgència per acabar infraestructures prèvies a les eleccions. Infraestructures buides, que no es tindran els diners per omplir després. Volem saber perquè es fa una inversió en 190.000€? Que ha passat la concessió?

F Jiménez (PdCAT). Patronats fan els seus pressupostos, avui s’incorporen al pressupost general de l’ajuntament. Subvenció 600.000€: ja van respondre la pregunta. S’ha demanar que es torni a concedir. No estan obligats a aplicar-la com a despesa.

Alcalde. Pressupostos participatius, les grans obres que està fent el govern són fruit de processos participatius.

Votació:

A FAVOR: PdCAT – PSC - PP

ABSTENCIÓ: CxF

EN CONTRA: ILFC - ERC

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
6
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!