0
0
Vota!

6.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l’exercici 2019.

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la disposició addicional segona Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, punt 2, 2a) i 3, de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, pel qual es modifica el quadre de renda familiar de la tarifació social,  s’actualitza el valor cadastral de l’habitatge i es determina el procediment de gestió de la bonificació. La redacció dels punts normatius modificats de la disposició addicional segona de l’Ordenança fiscal esmentada (ordenança general), que haurà de regir per a l’exercici 2019, queda com segueix:

Segona. Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica

2. El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut els nivells de renda familiars iguals o inferiors als que s’expressen en l’esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu habitatge:

Renda Familiar Anual

Membres unitat familiar

Menor o igual a

De a

De a

Fins 2

14.342

De 14.343 a 15.935

De 15.936 a 17.529

Fins a 3

15.935

De 15.936 a 17.529

De 17.530 a 19.919

Fins a  4

17.529

De 17.530 a 19.919

De 19.920 a 21.911

Fins a  5 o més

19.919

De 19.920 a 21.911

De 21.912 a 24.102

Reducció

60%

40%

20%

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de la renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:

a)      No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 102.000 eur.

3. Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts del sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació del text relatiu als beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica dels  Preus Públics per a la utilització de les instal·lacions esportives i activitats esportives municipals de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics, pel qual es modifica el quadre de renda familiar de la tarifació social, s’actualitza el valor cadastral de l’habitatge, es determina el procediment de gestió de la bonificació i es modifica el període de presentació de sol·licituds per a les activitats esportives als que s’aplica aquest benefici fiscal. La redacció dels punts normatius modificats de l’Ordenança fiscal esmentada (ordenança núm. 17), que haurà de regir per a l’exercici 2019, queda com segueix:

Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb les persones residents en l’habitatge del sol·licitant:

Renda Familiar Anual

Membres unitat familiar

Menor o igual a

De a

De a

Fins 2

14.342

De 14.343 a 15.935

De 15.936 a 17.529

Fins a 3

15.935

De 15.936 a 17.529

De 17.530 a 19.919

Fins a  4

17.529

De 17.530 a 19.919

De 19.920 a 21.911

Fins a  5 o més

19.919

De 19.920 a 21.911

De 21.912 a 24.102

Reducció

60%

40%

20%

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de la renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:

a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 102.000 eur.

c) Els beneficiaris no poden ser majors de 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge.

El període de sol·licitud serà de dos mesos i serà aprovat per Resolució de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports, els percentatges de bonificació seran d’aplicació amb efectes de primer de gener de cada any.  

Aquestes bonificacions seran aplicables fins el primer trimestre de l’any següent en el cas de quotes trimestrals, i fins el mes de març en les quotes mensuals

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Cinquè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

Desenvolupament del Ple:

A Profitós (ERC). Votaran a favor. En la comissió si que van participar-hi, i es van escoltar els grups municipals. S’està modificant al mes de gener perquè es van descuidar d’actualitzar i modificar alguns quadres. Molt bé la iniciativa de rebre a casa la informació.

Àlex Vega (ILFC). Demanem que no només sigui una carta informativa, sinó que es publiciti en el butlletí de l’ajuntament en forma de recordatori.

Votació:

A FAVOR: PER UNANIMITAT

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!