0
0
Vota!

4.Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès.

“Primer.- Procedir, abans de l’acabament dels sectors actualment en tràmit a la creació d’una comissió de nomenclàtor del municipi de les Franqueses del Vallès, on, a més dels tècnics oportuns, s’asseguri la representació i el dret a vot de tots els grups polítics representats al consistori.

Segon.- Instar al Ple municipal a regular fórmules per a la participació i la iniciativa veïnal a l’hora de proposar noms per a les vies públiques del municipi.

DE CONFORMITAT amb els articles 20.2, 20.3 i 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; els articles 60, 100 i 104 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 15 a 23 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

VIST l’informe emès per la secretària de la Corporació, referent a la creació de comissions informatives permanents, la seva composició i periodicitat, així com el seu funcionament i el règim jurídic al qual han de restar sotmeses.

Aquesta àrea d’Alcaldia proposa a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple l’adopció dels següents

DICTAMENS:

Primer.- CREAR la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès, com a òrgan col·legiat de caràcter especial, integrada pels membres següents:

Presidència:

-       L’alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas o regidor/a en qui delegui.

Vocals:

-       Els següents regidors/res de cada grup municipal, titular i suplent:

·         PDeCAT-Demòcrates

o   Titular: Ferran Jiménez Muñoz

o   Suplent: Marina Ginestí Crusells

·         Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa

o   Titular: José Alexander Vega Sabugueiro

o   Suplent: Èlia Montagud Blas

 

·         Partit dels Socialistes de Catalunya

o   Titular: Juan Antonio Corchado Ponce

o   Suplent: José Antonio Aguilera Galera

 

·         Esquerra Republicana de Catalunya

o   Titular: Àngel Profitós Martí

o   Suplent: Rosa Maria Cassà Vila

 

·         Partit Popular de Catalunya

o   Titular: Martha Esperanza Ilona Edel

 

·         Convergència per Les Franqueses

o   Titular: Francesc Torné Ventura

Secretari/a: la secretària general de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

La Comissió del Nomenclàtor dictaminarà els acords que la Comissió Tècnica prèviament hagi adoptat, la qual estarà formada per un/a tècnic/a de via pública, un/a tècnic/a d’urbanisme, un/a tècnic/a municipal de l’arxiu i un/a tècnic/a de participació ciutadana.

A la Comissió del Nomenclàtor podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones membres de l’Ajuntament o no, a petició de la Presidència i en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a tractar.

Segon - Les funcions de la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès són, entre d’altres, les següents:

1.    Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies, espais i equipaments públics.

2.    Informar de les propostes de denominació de vies, espais i equipaments públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persones interessades.

3.    Recollir informació referent a vies, espais i equipaments públics sense denominació.

4.    Recollir les propostes de noms per a vies, espais i equipaments públics del municipi.

5.    Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, equipaments municipals i espais públics.

6.    Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.

7.    Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de vies, equipaments i espais públics del municipi.

8.    Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament.

9.    Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió

Tercer.- El règim de funcionament de la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès serà el següent:

La Comissió es reunirà, de forma ordinària, prèvia convocatòria de la Presidència, que es realitzarà amb una antelació mínima de 2 dies hàbils. Les reunions de la Comissió es faran a la Sala de la Junta de Govern Local de la Corporació i no tindran caràcter públic.

La Presidència pot convocar sessió extraordinària quan ho cregui convenient o quan ho sol·liciti una quarta part  del nombre legal de membres de la Comissió.

La Comissió es constituirà vàlidament amb l’assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, i amb la obligada presència de la Presidència i Secretaria o les persones que legalment les substitueixin.

Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. Quan no sigui possible se sotmetran a votació. En cas de votació, les decisions es prendran per majoria simple dels seus membres i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. S’aplicarà el vot ponderat en les decisions sotmeses a votació.

De cada sessió s’estendrà acta pel Secretari/a, fent constar, com a mínim, el lloc de la reunió; la data; l’hora de començament i d’acabament; els membres assistents; el caràcter de la sessió; els assumptes tractats; els acords adoptats i el resultat dels vots emesos.

Quart.- S’ASSENYALA que la Comissió del Nomenclàtor es reunirà, com a mínim, un cop l’any, el tercer dijous de mes.

Cinquè.- PUBLICAR aquest acord al Tauler d’anuncis i e-Tauler, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne difusió al Portal de Transparència de l’Ajuntament, a tots als efectes del seu general coneixement.  

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord als membres designats de la Comissió del Nomenclàtor i a l’Àrea de Règim Intern (Secretaria i Recursos Humans) i d’Hisenda de l’Ajuntament.

Desenvolupament del Ple:

F Jiménez (PDCAT). Aquesta proposta ve com a conseqüència d’una proposta de moció d’ERC. S’ha facilitat els criteris de funcionament.

Èlia Montagut (ILFC). A favor. Prec, cal que la comissió sigui oberta a la ciutadania quan es considera convenient i oberta a alguna persona experta quan es decideixi per prendre les decisions amb més fonaments.

 

 

Votació: afirmativa per unanimitat

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!