1
6
Vota!

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 275/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL APROVAR EL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DELS EXERCICIS 2015-2017.

1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i el pressupost aprovat de l’exercici 2014, elaborant una previsió per als exercicis 2015, 2016 i 2017, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.

Primer.- APROVAR el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor 2015, 2016 i 2017, per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon.- REMETRE l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
Tercer.- DONAR COMPTE del present acord en la primera sessió plenària.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!