1
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 D'OCTUBRE DE 2013.

VISTOS els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 d’octubre de 2013, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per al proper exercici econòmic.

TENINT EN COMPTE que els mencionats acords han estat exposats al públic, segons anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 d’octubre de 2013, al tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i a l’edició del diari “El Punt-Avui” del dia 29 d’octubre de 2013, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de conformitat amb allò previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

TENINT EN COMPTE que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part dels interessats que es mencionen a continuació:

 1. Grup municipal LES FRANQUESES IMAGINA (LFI), RE 8959/2013 de data 7 de desembre de 2013, presenta les al·legacions següents:
 • Al·legació primera: es proposa modificar les taxes i els impostos municipals amb criteris de progressivitat segons la renda dels ciutadans/es, fixar una fiscalitat amb criteris d’equitat. Es demana l’establiment de mecanismes de tarifació social, d’exempció i ajudes.
 • Al·legació segona: es proposa l’establiment d’exempcions i ajudes en el pagament de les taxes i els impostos per als ciutadans/es aturats i pels que no tenen recursos econòmics limitats, tipus PIRMI.
 • Al·legació tercera: es proposa l’atorgament d’una exempció en l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per a les persones que perdin el seu habitatge habitual en un procediment d’execució hipotecària.
 • Al·legació quarta: es proposa l’atorgament d’una exempció en l’Impost sobre béns immobles (IBI) per a les persones que perdin el seu habitatge habitual per estar afectats en processos de desnonament.
 • Al·legació cinquena:  es proposa l’atorgament d’una exempció  en  la taxa per ocupació de la via pública per la instal·lació de parades informatives i les activitats sense ànim de lucre de les entitats ciutadanes tipus partits polítics, sindicats, associacions, tot i que no estiguin inscrites al Registre d’entitats d’interès municipal.

- Al·legació sisena: es proposa la creació d’una nova taxa per col·locació de caixers automàtics a la via pública, essent el subjecte passiu de la taxa les entitats financeres.

TENINT EN COMPTE que es poden introduir dues modificacions en l’ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal, consistents en:

 • Primera: modificació de la tarifa catorze de l’epígraf tercer que s’incrementa per tal d’aproximar-la al cost real del servei que es presta.
  1. Recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat..............................….30,00€
 • Segona: modificació de la tarifa quinze de l’epígraf tercer que s’incrementa per tal d’aproximar-la al cost real del servei que es presta.
  1. Recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat, amb intervenció del servei de recollida d’animals…......................................………………………...120,00€

TENINT EN COMPTE que es pot crear un preu públic per revisió visual, amb l’objectiu de donar cobertura a les necessitats bàsiques de les persones que resideixen al municipi de les Franqueses del Vallès. El preu s’incorpora a l’ordenança general reguladora dels preus públics, de la forma com segueix:

 1. PREUS PÚBLICS ÀREES DE SANITAT I GENT GRAN, I POLÍTIQUES SOCIALS

Àrea de Polítiques Socials .../...Revisió Visual: 27,00€

TENINT EN COMPTE que per facilitar la gestió tributària en l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) és necessari arrodonir el tipus impositiu de les plusvàlues fixant-lo en el 29,59 per cent.

CONSIDERANT que de les al·legacions presentades es proposa l’estimació de l’al·legació sisena relativa a l’establiment d’una taxa per col·locació de caixers automàtics a la via pública, dins de l’ordenança reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

VISTA la Memòria d’Alcaldia en referència a les al·legacions presentades. VIST l’informe de la Intervenció.

VISTOS els informes de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, de l’àrea de Polítiques Socials.

DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Alcalde proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa d’assumptes del Ple, adopti els següents

 

ACORDS:

Primer.- ESTIMAR l’al·legació sisena presentada pel grup municipal LES FRANQUESES IMAGINA (LFI), RE 8959/2013 de data 7 de desembre de 2013, contra l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2014, i aprovar l’establiment d’una taxa per aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres instal·lacions anàlogues, que afecta a l’article 6 de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que haurà de regir per a l’exercici de 2014, i que queda redactada com segueix:

Tarifa tercera. Caixers automàtics situats al pla de façana

2014

Activitat anual per unitat i any                                                     164,68 €

Segon.- APROVAR la modificació de les tarifes catorze i quinze de l’epígraf tercer de la Taxa per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal, que hauran de regir per a l’exercici de 2014, i que queda redactat com segueix:

Epígraf tercer. Documents i serveis relatius a serveis municipals

 1. Recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat…………………….30,00€
 2. Recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat, amb intervenció del servei de recollida d’animals……………………………………………………......120,00€

Tercer.- APROVAR l’establiment del preu públic per revisió visual, que s’integra en l’Ordenança general reguladora dels Preus públics, que haurà de regir per a l’exercici de 2014, i que queda redactat com segueix:

4. PREUS PÚBLICS ÀREES DE SANITAT I GENT GRAN, I POLÍTIQUES SOCIALS

Àrea de Polítiques Socials .../... Revisió Visual: 27,00€

Quart.- APROVAR la modificació del punt 2 de l’article 8 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que haurà de regir per a l’exercici de 2014, i que queda redactat com segueix:

Article 8. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral

 1. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 29,59 per cent.

Cinquè.- DESESTIMAR les al·legacions primera, segona, tercera, quarta i cinquena presentades pel grup municipal LES FRANQUESES IMAGINA (LFI), RE 8959/2013 de data 7 de desembre de 2013, contra l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2014, de conformitat amb la part expositiva del present acord i la memòria d’Alcaldia.

Sisè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013.

Setè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013.

Vuitè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents, aprovada en la sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.

Novè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013.

Desè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents en els mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013.

Onzè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, que  haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013.

Dotzè.- APROVAR DEFINITIVAMENT per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, aprovades en la sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.

6.  Taxa per expedició de documents administratius

 1. Ordenança general reguladora dels Preus públics
 2. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Tretzè.- APROVAR DEFINITIVAMENT per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 24 d’octubre de 2013:

 1. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 1. Taxa per la llicència d’autotaxi
 2. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
  1. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
  2. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
  3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  4. Taxa  per  retirada  de  vehicles  abandonats  o  estacionats  defectuosament  o abusivament a la via pública

16. Taxa per a la prestació del servei de proveïment d’aigua potable

 1. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
 1. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 2. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
 3. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 4. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
 5. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic

29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

31. Taxa per la instal·lació la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal

Catorzè.- INDICAR que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013:

 1. Impost sobre béns immobles (IBI)
 2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
 5. Contribucions especials
 6. Taxa per expedició de documents administratius
 7. Taxa per la llicència d’autotaxi
 8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
 9. Taxa  per  llicències  o  la  comprovació  d’activitats  comunicades  en  matèria d’urbanisme
 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
 11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
 12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
 13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 14. Taxa  per  retirada  de  vehicles  abandonats  o  estacionats  defectuosament  o abusivament a la via pública

18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

 1. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
 1. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 2. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
 3. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 4. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
 5. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic

29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, que s’aplicaran des de l’1 de gener de l’any 2014 i que es contenen al document annex al present dictamen, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

 1. Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
 1. Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
 1. Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals  i el  text de les  Ordenances fiscals  detallades seguidament:
  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
  • Contribucions especials
  • Taxa per expedició de documents administratius
  • Taxa per la llicència d’autotaxi
  • Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
 • Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
 • Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
 • Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 • Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
 • Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
 • Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
 • Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 • Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
 • Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic
 • Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
 • Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

- Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

Quinzè.- Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Setzè.- NOTIFICAR-HO al grup municipal LES FRANQUESES IMAGINA (LFI) i a les àrees de l’ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords.

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: evidentment, ja d’entrada li anuncio que li votarem en contra, perquè ens ha acceptat la que menys importància creiem que tenia a nosaltres. Però miri, les tres primeres, li puc acceptar que vostès interpretin que no es poden modificar tot i que creiem, i així ho portarem fins al final, que podien haver fet un esforç i podien haver-se inclòs com han fet altres municipis. Però lo de la quarta,amb la seva memòria des d’Alcaldia, és... perdó, la cinquena, jo crec que salta drets fonamentals. Quan li demanem que no cobri taxa a les entitats, sindicats, partits polítics, o entitats sense ànim de lucre, que posin una parada informativa sense voler recaptar diners, simplement informant, i no se li cobri taxa, tot i que el regidor en el Ple passat no, en l’anterior, se li va demanar i va dir que s’hauria de corregir. Vostè acaba dient que es desestima perquè es considera que aquestes entitats han de rebre un tracte diferent de les demés. Jo amb aquesta afirmació crec que s’ha equivocat. S’ha equivocat i vulnera els drets fonamentals perquè si no, vostè em podria fer fora del Ple, sense cap problema; els diputats no tindrien aforament, totes aquestes coses. I vostè això s’ho salta. Els sindicats i els partits polítics tenen drets fonamentals que s’han de respectar, i vostè, d’aquesta manera no ho respecta. Per tant no ens queda més remei que votar-li en contra. I sàpiga que arribarem fins al final amb això.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: el mes passat vostè va comentar que l’IBI no s’apujaria. M’agradaria que m’ho confirmés perquè si està fent revisió del cadastre, jo diria que no ...

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, com a resposta, sr. Gontán, i després explicaré perquè amb tot aquest debat ens apartem de la realitat de les ordenances. La realitat de les ordenances és que, per primera vegada a la història, a les Franqueses abaixem impostos. I s’abaixen amb caràcter general un 1 per 100. Jo també vull que la gent voti no a les ordenances, sigui conscient que també ho està fent a això. Està fent votar no a les ordenances, congelació de l’Impost de Béns Immobles, baixada general d’un 1 per 100 en tots els impostos i taxes, i amb les llicències de nova activitat que s’introdueixin dins del municipi, per exemple una perruqueria, 50 per 100 de bonificació amb la llicència d’activitats. Des d’un 10, de les grans empreses, fins un 50. I és això, val? A partir d’aquí, les seves al·legacions de Les Franqueses Imagina. La primera, la segona i la tercera és un tema de legalitat. I ho diu la Llei General Tributària i el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, i ho diuen clarament: “No podrán reconocerse otros beneficios en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales”. El primer, segon i tercer no ho podem fer-ho. No ho podem. En el quart, el tema de la dació en pagament, es va poder fer el tema de la plus vàlua perquè una Llei ho va dir-ho. Una Llei ho va dir-ho, per tant, en aquí es podia fer. I en el punt cinquè, que vostè diu, estem parlant, que quedi clar, que per ocupació de via pública i per llicència d’activitats, les ordenances preveuen que hagi una exempció de l’import que paguin a l’ajuntament, totes les entitats de caràcter social que actuïn en el municipi, i totes les entitats esportives, culturals i socials tenen l’exempció. El què no passo és que un partit polític vingui a fer un acte a la via pública, fora de campanya, i que no pagui. Un partit polític, si vol venir a fer política, que pagui. L’ocupació de la via pública, i si fa un macroconcert per 1000 persones, que pagui l’ocupació de la via pública, perquè ve a fer política. I per aquí nosaltres no hi passem. I a més a més, ja financem els partits polítics des d’aquest Ajuntament, els grups municipals hi ha una aportació, i amb els sindicats l’ajuntament no, però es financen d’una altra manera. Per tant, repeteixo, perquè que queda aquí amagat i vullque ho tingueu clar tots: tota entitat de les Franqueses que faci una activitat a la via pública, està exempta per ordenances de l’ocupació pública, i de la llicència d’activitats si fa una activitat forta. Ara, els partits polítics, em sap molt greu dir-li, no. Dins de campanya no hauran de pagar, però fora de campanya, si volen fer actes polítics, que paguin. Només faltaria. I vostè m’està demanant que els partits polítics no paguin. No estem d’acord.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri, em guardava el segon torn per lo de l’1 per 100. Per això no l’he expressat en el primer torn. Però em deixarà començar pel final. Jo crec que els sindicats i els partits polítics també fan una funció social. Vostè no ho creu. Vostè el què vol és tallar les ales a tothom que no sigui de la seva corda. A tothom que no sigui de la seva corda! Sí, perquè vostè no fa actes fora de campanya. Sí, sí, però no en fa. I tothom que no sigui de la seva corda, el que està fent és un veto polític en el fons. Però tant dóna, això ho resoldrem on s’hagi de resoldre. Ara parlem de l’1 per 100. Vostè presenta aquí unes ordenances amb una reducció de l’1 per 100. Algú haurà de justificar, perquè ja li dic que per nosaltres són unes ordenances electoralistes, a un any i mig vista de les eleccions, anem a rebaixar impostos. Amb una falta de responsabilitat elevada, perquè resulta que devem encara uns cales del “Plan  Marshall”  del  sr.  Rajoy,  que  casualment,  al  2015,  començarem  a  pagar 1.700.000 euros, o 1.600.000 aproximadament. Ja m’explicarà, amb la baixada d’impostos, com ho pensa pagar. I una cosa que ja li vaig preguntar en el Ple passat quan va fer la provisional o la inicial i que no em va contestar. Com pensa pagar, reduint aquest 1 per 100, tant que se’n vanagloria de les escombraries, com pensa cobrir el 15 per 100 de dèficit anual que seguim tenint? I amb el poc que jo sé que m’ha arribat d’informació de la nova concessió, seguirem tenint el 15 per 100? Perquè van pel mateix sistema. Com ho pensa cobrir? Perquè si aquest 15 per 100 que vostè se’n vanagloria tant de l’1 per 100 que redueix no el cobreix, treurà diners d’un altre lloc, d’uns altres serveis, per cobrir una taxa que és finalista. Com ho pensa cobrir? Expliqui, expliqui, amb aquest 1 per 100 que vostè redueix, que se’n vanagloria tant, com ho pensa solucionar això?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Estem baixant impostos, no l’any de les eleccions, dos anys abans. Li recordo que encara hauran unes noves ordenances fiscals, val? Per tant, electoralistament no. El ciutadà veurà una rebaixa d’un 1 per 100 Béns Immobles, quota congelada, sr. Badia, quota congelada. Ja poden pujar els valors cadastrals, però rebaixarem el tipus, perquè la quota quedi congelada. I després, escombraries. En aquests moments crec recordar que escombraries i neteja viària crec que són prop d’1.200.000 euros que paguem, 1.200.000 o 1.300.000. Un milió tres- cents? Sí? Quant suma les dues coses?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: de servei de neteja viària teniu pressupostats per a l’any que ve 540, com a despesa, i d’escombraries era més...

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en  bones paraules, la liquidació  de la taxa d’escombraries de l’any 2013 puja 1.398.000 euros. No sé quin dèficit hi ha, però crec que estem a la par. Si vostè agafa el què paguem de selectiva i el què paguem de recollida d’escombraries, amb 1.398.000 euros tenim un dèficit 15 per 100. Ens hem posat al dia amb dos motius, dos: un, que anys anteriors vam poder pujar impostos, els dos anys anteriors a aquests que hi havia, i segon, perquè hem rebaixat la factura d’escombraries en 200.000 euros. Per què? Perquè des d’aquest any ja no paguem la inversió dels camions d’escombraries que ja són propietat nostra. Per tant, ja no tenim aquest dèficit del 15 per 100. No el tenim, l’any que ve ja en parlarem. En aquest pressupost, que és per a l’any que ve, no tenim el dèficit. No hi és. No hi és. I li estic dient això. Primer, perquè hi ha tot un seguit de maquinària que tenim amortitzada, que cada any pagàvem 120-130 mil euros, i que ara ja no ens tocarà pagar.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: m’està dient que amb la nova concessió no demanarà maquinària nova?

Respon el sr. Alcalde: li estic dient que per a la nova concessió demanarem maquinària nova. 2015-2016, a partir del 2015, perquè ara començarem el concurs, i no serà per aquest any.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, tres vots en contra dels regidors dels grups municipals LFI, ERC-AM i PxC, dues abstencions dels regidors del grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!