1
0
Vota!

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2012.

Atès que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les Franqueses Entorn Verd,

S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponent a l'exercici de 2012.

Atès allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist l'informe d'intervenció.

ACORD:

Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici de 2012, de conformitat amb els estats que s'adjunten i formen part de la present resolució.

Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.

Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Gontán i demana: bàsicament, quina és la previsió? Primer, voldríem, si fos possible, dels acords que s’han arribat per solucionar els contenciosos de la UTE Urbanització Llerona, de FCC i d’Excover, perquè fa mesos que la cosa s’arrossega i no hi ha manera de saber res. Llavor ja demanem en Ple, si us plau, una còpia d’aquests convenis. D’altra banda, quina és la previsió que s’està fent per pagar el préstec? Perquè ara paguem tres-cents i escaig mil cada any, però sembla que és d’aquí a dos anys que puja... d’aquí a tres anys? Un any i mig? Doncs pujarà un milió i pico. Llavors, quina previsió s’està fent? I per què no apareix reflexat en els números els 7 milions de deute que tenim?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un cop, qui sigui, de part del govern l’hagi defensat això, haurà possibilitat d’intervenir una altra vegada? (...) Tinc dos paraules. (...) Gràcies per l’avís. Ara suposo que d’aquí a una mica l’il·lustríssim senyor alcalde ens dirà que l’exercici està fantàstic i meravellós. Per casualitat l’exercici ha sigut millor que els anteriors. Jo només voldria dir, tocant de peus a terra, que tota la quantitat que ara ens explicaran de romanents de tresoreria positiu, la quantitat que ens explicaran de superàvit de l’ajuntament, en qualsevol cas el què fa, el què faria una empresa, seria reforçar la solvència i no la liquiditat. Per entendre’ns, no hi ha un duro per gastar. El romanent de tresoreria que tenim està afectat per aquell fons de solvència del què el regidor Badia parlava a la pregunta anterior, que és aquí on toca parlar-ne, en la part més important i en la part que podria quedar lliure són uns 800.000 euros també està afectat per un article que no se sap com s’acabarà estatal, que la Generalitat ha desenvolupat. Que a veure, en resumides comptes, no hi ha un duro per gastar ni físicament ni nominalment sobre el paper tampoc. Llavors, espero que haurà torn de rèplica.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo en el tema de les còpies d’aquests documents i tot això, jo no he donat cap directriu de que no se us doni, res més que això. Llavors, a partir d’aquí veniu, els consulteu, evidentment sou regidors i teniu tot el dret a saber els convenis aquests i veure’ls, això està clar. Llavors pel tema de la liquidació dels pressupostos, bé comentar que hem capgirat la situació. Això ha quedat clar. Jo crec que durant l’exercici 2012, tot des d’inici fins el final hem fet una gestió molt acurada dels recursos i ha donat això, que l’Ajuntament en aquests moments tingui un romanent de tresoreria positiu de 1,3 milions d’euros. Com el destinarem? Vostè ja ha dit que hi ha coses afectades, però hi ha una part que estem pendents, en aquest aspecte a veure l’Estat què hi diu, perquè possiblement deixi fer una part a inversions o despeses que vagin relacionades amb el foment de l’ocupació. Possiblement, no ho sabem. Per tant, com no ho sabem, el què vostè ha dit és correcte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si puc respondre al senyor Gontán (...)

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: m’agradaria que fos qui respongués el govern, a menys segueixi al govern (...)

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Profitós, li pot contestar (...) més que res perquè vostè, senyor Profitós, jo també ho dic públicament, ha sigut partícep de part d’aquesta gestió.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pel que jo recordo. Per la zona de Llerona hi ha un conveni signat, i aquest se us ha de donar. Les altres dues coses realment el conveni com a tal consisteix en dir: amb el préstec ICO et pago la factura i s’ha acabat la discussió. És a dir, Fomento de Construcciones y Contratas per les obres de Corró d’Amunt va cobrar el què estava reclamant perquè havien les factures, es van pagar, i estan finançades dintre d’aquests préstecs ICO. I l’altra no em voldria equivocar, però jo diria que també forma part d’aquest tracte. En qualsevol cas ells li diran si existeixen aquests convenis o no, però de la primera segur que hi ha conveni, i de les altres diria que els trets van per aquí, com li acabo d’explicar.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: correcte.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: com ha succeït a la Junta de l’empresa pública de Dinamització Econòmica, veig que el regidor d’Economia no s’entera de res, li ha d’ajudar l’antic regidor d’Economia que sí que s’enterava de les coses. Bé, dit això (...) No, com ha reconegut que no coneixia els números de l’empresa i ara respon l’antic regidor d’Economia, doncs (...) clar que diré el què vull, faltaria més que a sobre m’ho prohibís. Bàsicament, jo espero que ara sigui la seva última intervenció quan faci magnificència dels números, ja ho ha dit una mica el regidor d’Esquerra Republicana. Vostè maquillarà els números però la realitat és que tenim un endeutament brutal, que això seguirà tenint l’endeutament brutal, que no han respost de quina planificació tenen per pagar el Pla Rajoy; que s’està fent? I ningú ha respost la pregunta de per què no queden reflexats els 7 milions d’endeutament que tenim.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el tema del Pla Rajoy hi ha un pla d’ajust, que l’anem passant cada ix temps. Per tant vostè veurà com es financien aquests 7 milions, a través del pla d’ajust, i cada mes o cada tres mesos, passem un informe en el qual diem si estem complint aquest pla d’ajust. Res més que això. Té la durada dels l0 anys, i cada 3 mesos haurem d’anar passant, etc. Una altra cosa és que puguem amortitzar anticipadament aquest préstec, val? Tot dependrà de molts factors. El Sector N en pot ser un. De molts factors, molts. A partir d’aquí no en faré magnificència dels números. No. Res més. Diré que aquest exercici, l’exercici 2011 es va tancar amb 6 milions de dèficit, de romanent de tresoreria negatiu, ho dic bé això? I aquest any s’ha tancat amb 1,3 milions de romanent de tresoreria positiu. Res més que això. Si podem, d’aquesta part petiteta, si podem destinar-ho a inversió per foment de l’ocupació ho farem, si ens deixa la Llei. I si no, evidentment està afectat i no podrem fer altra cosa que el que marqui la Llei. Res més que això.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una de les coses que marca la Llei precisament per al romanent de tresoreria en el nostre cas és la reducció de deute, i l’altre el romanent negatiu que va haver l’any passat va ser motivat bàsicament perquè es ban donar debaixa de les partides que l’ajuntament tenia com a pendent de cobrament, una quantitat immensa de diners que estava en el sector N i que com a tal no s’arribaran a cobrar mai, aquelles que hi havia.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!