0
0
Vota!

6. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019.

Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
6. Taxa per expedició de documents administratius
7. Taxa per la llicència d’autotaxi
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanism
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o  declaració responsable
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
15. Taxa per la verificació de l’ús anòmal en cas d’habitatges buits
16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local 24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
35. Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable

 Resultat del ple:

f. Jiménez: . Increment 2% en la majoria de taxes tenint en compte l’increment de l’IPC decatalunya: 2,3%.
E. Pericas: No podem negar que s’han fet avenços al nostre municipi, al aprovar finalment dues de les, llargament, reivindicades i proposades mesures des del nostre grup municipal. La creació de la tarifació social segons renda i un reglament de subvencions per ajudar a la ciutadania a fer front a l’IBI segons renda.
En el context en el qual es debaten aquestes OOFF, on la situació de cronificació de la pobresa, la precarietat laboral, l’atur, la dificultat de moltes famílies per garantir àpats als seus fills i filles, les necessitats de resposta a situacions d’emergència social i pobresa energètica estan en la quotidianitat de les respostes que des de l’administració local no podem defugir tot i que se’ns diu que el país ja està en vies de creixement econòmic, que no es reflecteix de cap manera en el dia a dia de la majoria de famílies.
El nostre grup municipal considera que sempre que sigui possible legalment totes les taxes, preus públics i els impostos municipals han de constituir-se basant-se en uns principis de fiscalitat que amb criteri d’equitat i que han de respondre al principi bàsic que pagui més qui més té, per redistribuir la càrrega fiscal sense carregar les classes populars.
Continua la tarifació social, s’amplia, és a dir, la fixació de diferents preus públics en funció de la capacitat econòmica dels usuaris. En aquest exercici afectarà als serveis esportius i al curs 2018-2019 dels preus públics de les llars d’infants, de l’Escola Municipal de Música, i les activitats de Can Font, encara manquen en l’area del lleure com els casals infantils i juvenils.
Estem contents que la tarifació social s’amplii tal i com hem anat demanant els últims dos exercicis, però seguim requerint que cal fer la feina de publicitar la tarifació social, ja que no pot ser que els ajuts que es donen es quedin deserts perquè la població no sap que pot demanarlos.
Entrant en detall, volem valorar i preguntar sobre les següents taxes:
   OF.1 Perquè Les Franqueses és un dels poc municipis que no té desgravacions
per la instal·lació d'energies alternatives (com ara plaques solars, energies
geotèrmiques, etc).
   OF.12 No pot ser que es pagui per superfície d’habitatge i no per generació de
residus. Pot ser que una persona sola en un habitatge gran, fent poques
deixalles, i en canvi una família en un pis petit pot pagar menys tot i fer moltes
més escombraries. Si no hi ha voluntat de modificar la taxa, es podria fer per
mitjà de bonificacions.
   OF.19 «Taxa per aprofitament especial del domini públic». Com es que en totes
les taxes, pugem un 2% i en aquesta taxa es manté el preu? Resulta que les
empreses que més poden pagar, són les úniques que reben una exempció
directa.
Propostes i al·legacions de les OOFF 2018 que es poden mantenir per a les OOFF 2019:
      Crear la possibilitat de realitzar fraccionament dels grans tributs trimestralment (4 rebuts).
      Regular la possibilitat d’aplaçaments tributs sense aplicació interessos demora quan siguin de meritatge de l’anualitat.
      Bonificació del 80% per obres d’instal·lació infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics al ICIO.
      Recordem que en les anteriors OOFF es va pujar les taxes per sobre de l’IPC, enguany ens trobem que pugem una mica per sota de l’IPC. Tornem a reclamar que cal implementar mesures per qui més tingui pugui pagar el que pertoqui, i subvencionar o minorar per aquelles persones que menys tinguin.
Profitós. Es queixa de la manca de temps per a l’estudi de l'expedient. S’afegeix a la reclamació
de la OF 19.
F. Jiménez. Agraeix l’oportunitat de diàleg que ofereix ILFC. Els impostos a les empreses per les
magnituds qui més té més paga, quan apliquem percentatges són qui més paga,

À. Vega:. La nostra postura es del vot en contra, ens ha mancat poder fer una reunió prèvia per consensuar. La proposta del govern és massa suau en el tema de les grans empreses. El concepte de progressivitat és el model de l’IRPF, ha de ser progressiu, qui és més ric ha de contribuir més a la societat. En aquest ajuntament es va contractar una empresa per investigar per concretar les OOFF, demanem de tornar a contractar per inspeccionar si les grans empreses estan pagant el que han de pagar, perquè en molts ajuntament han trobat vies de sortida per no
haver-los de pagar.

A. Profitós. Perquè l’OF 19 no s’incrementa? Vostès veurien malament que hi hagués una taxa per als caixers automàtics per exemple, com fan altres ajuntaments?

F. Jiménez. L’augment d’aquest any es per sota de l’IPC, i cal anar regularitzant els preus. Equival a 6 o 10€. Empreses: no poden posar els percentatges que ells volen, cal posar el que la llei marca d’1,5%. Cal buscar altres normatives, altres legislacions que ho puguin permetre.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!