0
0
Vota!

DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013.

L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent primer trimestre de l’exercici 2013 de l’ajuntament , patronats i empreses municipals

“Marta Pujol i Enrich, interventora accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent

INFORME 11/2013 LEGISLACIÓ:

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en els que s’estigui incomplint el termini.

L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.

L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit expedient.

L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i nos’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 30 dies l’exercici 2013.

«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»

CONCLUSIONS:

Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes trimestrals segons models corresponents al primer trimestre de l’exercici 2013 amb les dades

Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre Segon. Interessos de demora pagats en el període

Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.

Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgangestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: a veure, m’he estat mirant aquest informe i faria dues preguntes perquè em diguin quan ho posaran en marxa. Resulta que aquest informe d’intervenció posa que es farà un pla de sanejament i quan es crearà el fons de solvència, ja que el ràtio d’endeutament d’aquest ajuntament és del 94 per 100. Volia saber quan es farà, el pla de sanejament i el fons de solvència que es te que fer. Ho posa l’informe, i s’ha de fer. Quan es farà?

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer, dintre d’aquest informe, evidentment no estem complint la llei de morositat de bastant, i no entenc perquè l’informe d’intervenció no recull que no estem complint amb la llei. Només ens diu que presentem això, això, etc., però com comença a ser normal en aquesta casa, els informe no donen l’opinió del tècnic conforme si complim o no complim. Això no hi és en l’informe. Per tant, el punt número dos és: quines mesures correctores pensa fer aquest ajuntament per adequar-nos a la llei de pagament a 30 dies. Però tampoc venen propostes de mesures correctores. I per últim, per què hi ha tanta diferència a pagar dins el termini d’un patronat o altre? Ens trobem amb el Patronat de Cultura que la gran majoria de factures es paguen dintre del plaç, i el Patronat d’Esports la gran majoria es paguen fora del plaç, tenint en compte que tenen la mateixa font de financiació i la mateixa manera de pagament. Per què aquesta diferència?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies, bona tarda a tothom. Una mica, potser no seria la paraula exacte però sí incidir en el mateix. Dintre de l’ajuntament, que seria la part grossa de les quatre entitats que apareixen aquí, tenim 170 factures pagades dins de termini, i 765 pagades fora de termini. El que sobta una mica és que entre aquestes 765 factures pagades fora de termini hi ha factures de 152 euros, de 34 euros, de 45 euros, de 83 cèntims, d’un euro. Llavors una mica la pregunta seria, si estem pagant aquestes factures fora de termini per deixadesa, perquè clar, per diners no serà. Per diners podem deixar de pagar una factura de 300.000 euros, però una de 83 cèntims no. Si les estem deixant de pagar a l’hora per deixadesa o les estem de deixar de pagar a l’hora perquè no segueixen aquestes factures els criteris correctes o el  circuit correcte. I són factures de grans empreses i de petites empreses. Llavors voldria també preguntar per què dintre de la documentació tenim folis, i folis, i folis de les factures que paga l’ajuntament, de les factures que paguen els patronats, i de les empreses, que en el cas de Dinamització Econòmica potser caldria dir que ho paga tot a l’hora, i te 11 pagaments, i no hi ha cap dels pagaments, i Entorn Verd que te 4 factures en aquest termini no hi ha relacionada cap de les 4 factures. I voldria també si us plau demanar a què correspon una factura de 443.680 euros que Entorn Verd te no pagada fora de termini, sinó pendent de pagament en el moment en què es va fer l’informe.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, en aquest aspecte en el tema del pagament i la morositat el que sí us puc dir és que l’Ajuntament de les Franqueses ha fet un esforç importantíssim. Estàvem pagant a més de 6 mesos, inclús a un any, i ara en aquests moments estem pagant ajuntament a 92 dies per un problema de volum de factures, cultura 24, esports a 55, Entorn Verd a 30, perquè només són nòmines, i per tant paguem a 30 dies, i Dinamització Econòmica a 4 dies. Quan la mitjana que s’està pagant les administracions públiques a Espanya és 124 dies, per tant en aquest aspecte estem molt per sota de la mitjana que s’està pagant. Què ens trobem també? En aquests moments també puc dir, en  el punt següent si de cas ho acabarem de constatar, que tenim en aquests moments, és evident que seguim devent 15 milions d’euros sobre un pressupost de 15 i mig, aproximadament, però també és adient que hem posat fil a l’agulla. Que el Decret Rajoy dins i el pla d’ajust duríssim que ens estan aplicant han fet que tinguem liquidesa, i de fet tenim liquidesa perquè amb entitats bancàries tenim diners. No entraré en temes puntuals molt concrets que m’heu sol·licitat perquè us emplaço a què ho parleu amb la interventora. La interventora està a la vostra disposició perquè aquests temes concrets els hi pugueu trametre. Em comenta la interventora que el què diu el sr. Badia sobre el pla “no sé què” és del punt següent, no és d’aquest. Però bueno, vostè faci el què cregui. I em sembla que aquests quatre-cents i pico mil jo diria que és una part de Fomento de Construcciones y Contratas que hem de pagar (...) sí, sí, la última que ens queda per pagar. Perquè vam dir que es pagaria el primer semestre de l’any 2013, diria jo, si no recordo malament.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: Jo també em sembla que els trets van per aquí. El què passa és que jo demano i em sembla que no cal anar-ho a demanar a la interventora entre d’altres coses perquè des de fa uns mesos les respostes són que hi ha coses que els regidors no poden demanar a aquest ajuntament. No per part de la interventora, precisament, eh? Vull dir per part de nivells superiors. Llavors jo el que sí demanaria ara és que en propers exemplars d’això, independentment de que la Llei obligui o no obligui també consti perquè estem parlant de molt poques pàgines de llistat, les factures pagades per les dues societats municipals i suggeriria que encara que només sigui per efecte aparador, vagi lent com s’havia fet en d’altres temps, de que les factures de petit import de que vagin com han d’anar, em refereixo que fa molt mal els ulls que malgrat la proporció que ha comentat vostè, la ràtio sigui 170 pagades en el seu dia i 765 fora de termini, quan d’aquestes 765 potser n’hi ha 200 que no arriben als 500 euros.

Pren la paraula el sr. Bernabé: gràcies, de fet ja ens ha contestat. Les mesures que s’han aplicat és zero. Zero, perquè ens acaba de dir que no tenen capacitat de pagar abans de 90 dies. Llavors jo no sé fins a quin punt com a administració un s’ha de resignar o pot intentar millorar. Jo penso que sempre s’ha d’anar cap a la millora si és possible. I en quant a ens ha contestat per què els patronats paguen de forma diferent, si és que és un problema realment de la tresoreria fins que no se’ls tramiten i tal, o és una forma de procediment, perquè si no és tan fàcil com copiar el procediment que està funcionant relativament bé.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no és un problema de procediment. Llavors també vull esment a una qüestió i l’he de dir. Tot i que estigui governant el meu partit a la Generalitat, però la Generalitat ens deu 1,3 milions d’euros. I això per a un ajuntament com el nostre ens crea una tensió de tresoreria important. Jo això ho he transmès als “d’allà baix”, però és un problema general, no només del nostre ajuntament, si no general de molts ajuntaments.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: quants mesos, anys fa que la Generalitat ens deu aquest import, aproximadament? A vegades una mica més, a vegades una mica menys. Em refereixo a que és cert, però no és un mal d’ara, és un mal que arrosseguem.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: però fins fa poc ens devien molt més. Li recordo que ens devien els dos milions i mig de l’escola, el milió i mig del PUOSC de.... però bé. Suficientment debatut.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!