0
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va ser inclòs en la convocatòria de l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de Barris) amb el Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.

ATÈS que el pressupost global adjudicat en la convocatòria de 2010 és de 8.784.005,58 euros per a un projecte d’intervenció en el barri de Bellavista que preveu l’actuació en diversos camps. En concret, el “Camp 2 - Rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis” estableix un fons per a la rehabilitació dels elements esmentats, amb una inversió total de 720.300,00 euros.

ATÈS que part del parc d’habitatges de Bellavista presenta un estat de conservació deficient, tant pel que fa als elements comuns com als nivells d’habitabilitat.

ATESA la normativa vigent en matèria de subvencions i habitatge: el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012; el Decret 171/2012, de 27de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 13/2010; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, així com l’estudi de la Generalitat de Catalunya per a la redacció del nou Pla per al Dret a l’habitatge; i el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

ATÈS que amb la present ordenança es regula la concessió dels ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista per tal d’impulsar la millora de les condicions dels habitatges i contribuir així a preservar la durabilitat de les edificacions i millorar el paisatge urbà del municipi.

VIST l’informe de l’Àrea de Pla de Barris. VIST l’informe de la interventora accidental.

VIST l’informe de la Secretaria d’aquesta corporació.

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la que s’estableix que el Ple té les atribucions d’aprovació del Reglament Orgànic i les ordenances.

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en el que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances i bans.

AQUESTA Àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès que s’adjunta com a annex al present acord.

Segon.-  SOTMETRE  EL  DOCUMENT  A  INFORMACIÓ  PÚBLICA  mitjançant  un

anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escritadiària i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies més amunt esmentat, no s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en vigor un cop  es publiqui el text íntegre en  el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres evidentment estem d’acord d’entrada en que es faci aquest reglament. El que ens preocupa és sabent que la Generalitat ja va avisar fa un parell d’anys que fins els 2014 mínim, no invertiria res en el tema Pla de Barris, és si això s’implementarà automàticament, esperarem al 2013, esperarem al 2014, perquè aquí podem concórrer en una situació de crear expectatives, d’atorgar les ajudes de que els veïns facin un ingrés i facin una despesa i que triguin 2, 3, 4 anys en arribar a cobrar en aquests ajuts, perquè serà quan ens arribaran. Tal i com diu la interventora, això no és possible si no hi ha possibilitat de partida pressupostària, cosa que vostès no tenen per aquest exercici d’entrada. Per tant, l’ajuntament què farà al respecte? Traurà aquesta normativa de moment avançant-se a una possible entrada de calés per part de la Generalitat? Ho tiraran endavant i els veïns ja cobraran? O ho tiraran endavant i s’endeutaran per fer front a aquests no pagaments que fa la Generalitat?

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a banda d’algunes reflexions que van en el mateix camí del què s’acaba d’expressar i que suposo que a la segona intervenció podrem definir millor un cop des del govern se’ns hagi contestat. Jo voldria demanar un aclariment sobre l’article 15, que parla de revocació dels ajuts. Voldria si us plau que el responsable d’això que ens aclarís en concret a què fa referència el segon apartat que diu “per alteració de les condicions que van determinar la concessió de l’ajut” etc.

Pren la paraula el sr. Marín i diu: molt bé, a mi m’agradaria començar una miqueta fent una petita introducció i fer cinc cèntims de lo que suposa el projecte del què estem parlant. Pensem que amb la convocatòria del 2010 el projecte d’intervenció integral de Bellavista la Generalitat es va concedir per un montant de 8,7 milions d’euros. Hem de dir que dintre del que seria la memòria, el camp 2, estableix un fons per a la rehabilitació dels elements comentats, amb una inversió màxima per a tots els anys, de 720.300 euros. Com hem dit la finalitat d’aquests ajuts no és una altra que incentivar la rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatge i que això pugui contribuir a preservar l’habitabilitat dels habitatges i a millorar el paisatge urbà del municipi. Per tal de regular la concessió dels ajuts i la rehabilitació dels elementscomuns es redacta la comentada ordenança. Hem de dir què és el que s’ha tingut en compte per fer aquesta ordenança? Doncs hem tingut en compte sobretot un estudi que es va fer previ el 2011 fet per l’arquitecta Anna Planas i que l’estudi es titulava “L’avaluació de les necessitats de rehabilitació i la capacitat dels veïns i disponibilitat econòmica a Bellavista”. En aquest estudi que es va fer s’ha de dir que es van seleccionar 55 edificis del que seria la part antiga de Bellavista. Edificis plurifamiliars construïts abans de 1980 i de més de 4 plantes. Sobre aquestes finques es van realitzar unes informes tècnics per avaluar l’estat de conservació, les reparacions que caldria fer i valorar els defectes de conservació i també, com no, les realitats socials dels seus usuaris. Aquesta avaluació el que ens ha permès és definir les prioritats i també ajustar millor els diversos escenaris possibles per a la regulació del programa d’ajuts. També hem de dir que per fer aquest treball previ hem comptat amb l’assessorament del servei de planificació de l’habitatge i millora urbana de la Diputació de Barcelona. També hem tingut molt en compte la normativa vigent en matèria de subvencions i en matèria d’habitatge. Hem consultats experiències amb Castelldefels, amb municipis que han passat ja per lo que seria la llei de barris, com són Castelldefels, Granollers, Cardona, Sallent, Terrassa, i tota aquesta informació prèvia amb la gent de la casa, amb la gent d’urbanisme, de Pla de Barris, secretaria i intervenció, hem portat a terme l’ordenança que ara volem portar a aprovació. Qui es pot acollir a aquests ajuts? A veure, nosaltres hem estat fent una valoració i tot i això que l’informe previ parlava d’edificis plurifamiliars de 4 a més, doncs en aquest sentit, lo que es podran acollir seran els edificis plurifamiliars d’ús residencial que compleixin els requisits de tenir mínim planta baixa més 3 plantes pis, i una antiguitat demostrable superior als 25 anys i que estiguin, sobretot, ubicats dins l’àmbit delimitat del pla de barris de Bellavista. Les obres que es podran acollir a aquests ajuts són les obres de rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis, siguin patologies, rehabilitació de façanes, millores d’accessibilitat, és a dir, tot un seguit de millores que ara no les vull enunciar. I els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser totes les persones físiques, jurídiques i comunitats de propietats d’edificis i habitatge. Això és important, és a dir, una persona que estigui de lloguer, òbviament no pot demanar els ajust per demanar lo comentat. També m’agradaria dir com es planteja, dintre de l’ordenança, el procés d’atorgament dels ajuts. Jo sé que estic fent una mica de pedagogia però és que em ve de gust explicar com va. La concessió dels ajuts serà en règim de concurrència competitiva. És a dir comporta l’avaluació simultània i sota els mateixos criteris de totes les sol·licituds presentades en el procés de selecció. En cada  convocatòria s’obrirà un període d’un o dos mesos per presentar les sol·licituds. És a dir, serà prou ampla aquest període perquè la gent pugui presentar, i en principi el què ens plantegem és poder anar fent convocatòries anuals. Els criteris d’avaluació es realitzaran atorgant uns punts determinats definits segons les tipologies de l’edifici, el número d’habitatges, i tot això amb la idea de poder primar aquells edificis amb més nombre de plantes i habitatges. Vull dir, aquest seria una miqueta el concepte bàsic davant de qualsevol dubte. Quina és la quantia que podem subvencionar? I això és important i també afegir que com a llei de barris a la subvenció que es pot donar es pot sumar a altres que puguin anar apareixent, sigui de la Generalitat o vingués d’un altre organisme. En principi el què marca l’ordenança és fins el 75 per 100 del pressupostd’execució de les obres aplicant l’IVA, és a dir, el 75 per 100 del pressupost seria subvencionat per la comentada. Tanmateix també s’aplicarà uns topalls a l’import màxim que pot rebre cada habitatge o local dels edificis beneficiaris dels ajuts. Això també ara el què vull comentar respon una miqueta la pregunta que em deia el sr. Bernabé. Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de les partides pressupostàries corresponents a cadascuna de les convocatòries. És a dir, sense anar més lluny, tenim una partida de 50.000 euros que està pressupostada aquest any i fins que s’acabi aquests 50.000 euros doncs serà lo que es pugui aportar. Aquests ajuts són compatibles, com he dit abans, amb altres subvencions. Però com és obvi no pot superar mai el 100 per 100 dels ajuts. Deia abans que hi ha un pressupost de 50.000 euros i pensem que és un pressupost molt petit però també entenem que és un inici i després s’ha d’anar ampliant la partida any darrera d’any. Això seria una miqueta, a grans línies, per on camina les ordenances que portem a aprovació. Vostè, sr. Bernabé, em feia la pregunta d’expectatives que podem generar. Miri, les expectatives és el què deia, per a aquest any tenim 50.000 euros, és a dir, que la gent quan es presenti sota els criteris de puntuació que hem comentat la gent sabrà si podrem o no podrem, però serem molt curosos. La mateixa persona que es presenti, si a la primera convocatòria del 2013 no arriba perquè hi ha altres edificis que amb la puntuació han pogut aconseguir més punts, doncs es poden presentar a l’any següent. Nosaltres no ens cansarem que a l’any que ve en lloc de que siguin 50.000 siguin 100.000 o els que puguem arribar en funció de les despeses econòmiques d’aquest ajuntament. Vostè em preguntava, m’ho haig de mirar. “Per l’alteració de les condicions”, m’està vostè dient? “Per l’alteració de les condicions que van determinar la concessió de l’ajut dins del termini de 2 anys comptant a partir”. Home, a veure, jo lo que dedueixo, excepte que hagi alguna interpretació diferent, és que si alguna persona demana un ajut i les condicions del mateix canvien doncs degut a la tardança en aconseguir la subvenció o el què sigui, i dedueix aquella persona i “ja no m’espero més i vull fer-ho pel meu compte” doncs, evidentment, hauran variat les condicions de presentació del seu projecte per intentar avaluar-lo i donar-li la subvenció o no, o es ven el pis, o aquell senyor canvia, o marxa, o agafen una altra cosa o ves a saber. És a dir, que canviïn les condicions per les què ell va presentar el seu projecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que aquí vostè està cometent un error. Contínuament parla de propietaris i canvi de lloguers. A veure, estem parlant de comunitats de veïns. Evidentment, qui fa front és el propietari. Si jo sóc propietari amb 16 habitatges i estan tots de lloguer, hi ha un sol propietari amb 16 habitatges que estan tots de lloguer. I aquest senyor és el què ha de respondre, i per tant no donarem ajuda a gent que estan de lloguer és un absurd perquè darrera d’aquest lloguer hi ha el propietari, que és el que ha de donar. Per tant, això ho han de tenir clar. No estem donant ajuts a persones si no a comunitats de propietaris. I per últim, ja m’ha respost, evidentment no esperarem als calés que ens poden arribar del pla d’habitatges, sinó que l’ajuntament de la seva butxaca posarà calés. Posant 50.000 euros que és res dels 720.000 euros però que ens permet sortir a premsa amb un bon titular.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies, a veure, el tema econòmic m’estimo més no parlar-ne. La segona part de la pregunta, al final el sr. Marin ha comentat “o si es vengués el pis”. M’ha semblat que no tenia massa clar. Jo demanaria si us plau, i ho demano ara perquè en cap reunió anterior se’ns ha comunicat als partits que no estem al govern el contingut d’això, i com a mínim jo me n’he assabentat mirant la documentació del Ple, que entressin com a revocació dels ajuts uns supòsits explícits que foren la venda d’aquest habitatge dins d’un termini inferior, no sé, podem parlar de 5 anys, podem parlar de 10, que és el que habitualment es fa en aquests casos, o l’increment del preu del lloguer d’aquesta habitatge per damunt del que pugui l’IPC, també per un termini similar. M’explico. Si jo tinc una vivenda, aquesta vivenda gràcies a una subvenció es rehabilita, guanya valor, i això em permet a mi vendre aquest habitatge per un preu molt superior al que hagués tingut si no s’hagués rehabilitat, em penso que és de justícia que aquesta subvenció jo la retorni sencera. Llavors jo els hi demanaria que això s’inclogués de forma explícita aquí. Per altra banda, dins del propi text de l’ordenança també els hi demanaria una modificació en el sentit de que parlen de que com a mínim el 70 per 100 de la superfície, excloent planta baixa i sotarrasant sigui destinada a habitatge. Jo crec que aquest percentatge ha de ser més alt. Si estem excloent ja les plantes baixes que és la zona comercial, si estem excloent ja la planta sotarrasant, en principi la resta de l’edifici ha de ser habitatge. Pot haver un despatxet. Però és clar, aquí vostès estan admetent que en un edifici de 10 vivendes només 7 siguin habitatges, i que en un edifici de 14, que suposo que és el què ens podem trobar, estan admetent que hi hagi fins a 6. Realment jo diria que el percentatge d’habitatges ha de ser superior. Els hi demano i ho demano ara perquè no he tingut oportunitat de demanar-ho abans que m’acceptin aquestes dues modificacions.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només una qüestió sr. Profitós, ha tingut una setmana per veure l’ordenança i hi ha 4 punts a l’ordre del dia, però a més a més ara vostè tindrà 30 dies perquè aquesta ordenança estarà en exposició pública. Jo li demano que vostè presenti les seves esmenes per escrit així quedaran constància, i qualsevol persona que les vulgui presentar hi ha aquests 30 dies per poder-ho treballar.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: està clar que val la pena parlar-ne més, però les dues esmenes que vostè proposa potser no concorden plenament amb l’esperit de la finalitat i intencionalitat de l’ordenança. La primera, realment la intenció de l’ordenança és dignificar l’entorn urbà primer, i dignificar la vida dels ciutadans que hi hagi. Si aconseguim això, estem transformant d’una realitat que en alguns casos pot ser degradada a una realitat que millora el nostre municipi i millora dels que ja hi són. Si un veí es pot acollir a una subvenció i al cap d’un temps es ven el pis, els que hi vagin també seran veïns empadronats a les Franqueses i viuran en unes condicions que no seran de la degradació que hi havia. Per tant no em sembla un element greu, estem aconseguint que es renovin edificis. I en els segon dels casos, bé, hem de preveure situacions en les què tant de bo fos així, que es demani llicències d’activitats per posar doncs un centre mèdic, un oftalmòleg, no sé. En aquest cas es pot donar durant el procés perquè això és una cosa, també contestant al sr. Bernabé, que té una projecciódurant uns anys. Que aquests 700.000 euros tenen un projecció, per tant, i aquesta és la part que aporta només l’ajuntament, per tant l’import és molt més gran i és una forma de començar. Però jo em sembla que aquests supòsits, jurídicament s’han de contemplar.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: torno a repetir, és per a comunitats de propietaris. No estem parlant d’una persona que se li arregla no sé què. És elements comuns. Dos, estàvem a favor de votar, però després de veure que això en el fons és treure per sortir a la foto, votarem en contra.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: també molt breu. La idea només és, i no sé si el regidor Ribalta no l’ha entès o no l’ha volgut entendre: evitar que una persona particular o que una societat propietària d’un d’aquests habitatges que es rehabiliten pugui gaudir d’un guany molt superior a la inversió feta, pel fet que aquest habitatge hagi estat rehabilitat de forma immediata. Jo entenc que una persona, al cap de 5 anys, al cap de 6 anys, es pot vendre un pis per mil coses. I si aquest pis ha tingut la sort de que ha pujat de valor, perfecte, fantàstic i meravellós. I si ha pujat de valor a més a més perquè s’hi ha fet unes inversions en les quals l’ajuntament ha col·laborat amb una subvenció, la Generalitat ha col·laborat amb una subvenció, i perquè això convenia, perfecte. Però la idea és només evitar que automàticament una persona es vengui un pis gaudint d’aquest increment. Bé, ja ho veuran a les al·legacions.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: breument, em sap greu sr. Bernabé això de sortir a la foto, perquè no és la nostra intenció. La nostra intenció és aquest any aprovar l’ordenança reguladora amb l’aportació de tots en aquests 30 dies, fer una prova pilot amb una partida pressupostària de 50.000 i l’any que ve evidentment incrementar aquesta partida en base a les sol·licituds que han hagut. I és millorar i transformar el barri, res més que això. Si vosaltres creieu que això és sortir a la foto, no, és iniciar el procés i el procés s’inicia amb l’aprovació de les ordenances. Escolti’m, sortirem a la foto aquest any o el que ve. I el que ve en posarem més de diners, o sigui, no era aquesta la intenció. Suficientment debatut.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i CpF, dos vots en contra dels regidors del grup municipal LFI, i dues abstencions dels regidors dels grups municipals ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!