2
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives té per objecte establir el règim jurídic dels espectacles públics, les activitats recreatives, i també els establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats, i regular-ne la intervenció administrativa.

TENINT EN COMPTE que l’anterior llei es troba desenvolupada pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

VISTA l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

ATÈS que l’article 65.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals., disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent  a  l’aprovació inicial.

VIST l’informe favorable de la Secretaria.

AQUESTA àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança d’Intervenció  Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta com annex a aquest acord.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un  dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.

Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Marín: m’agradaria comentar que aquesta ordenança anés amb la voluntat de regular el sistema d’intervenció administrativa de competència municipal, dels espectacles públics, i les activitats recreatives dels establiments i els espais oberts al públic on es porten a terme aquestes activitats. Lo que es pretén és garantir la salut i la seguretat de les persones i els béns, la tranquil·litat dels veïns, i com no, la convivència. També hauríem de dir que pretén protegir el medi ambient, el territori, l’entorn urbà i els drets dels usuaris i, com no, també dels consumidors. Anant ràpid diria que com a novetat s’ha simplificat i agilitat els procediments mitjançant l’ús de declaracions responsables. També, un dels objectius que pretén aquesta ordenança és eliminar, a vegades, males interpretacions o arbitrarietats que es podrien dur a terme. L’objectiu, com deia, és doble. Per un costat la seguretat jurídica, molt important, i que resultarà d’una ordenació detallada i precisa del sistema d’intervenció, i resoldre la intervenció municipal de seguretat ambiental i de salut pública. En resum, la pretensió no és una altra que cada activitat ha de ser objecte de control i d’inspecció municipal, i que aquesta inspecció disposi d’un sistema d’intervenció regulat d’una manera que sigui molt curosa i precisa, i que resolgui de manera coordinada, d’una manera també prudencialment el control d’espectacles, activitats recreatives, de seguretat ambiental i de salut pública com hem comentat. Per acabar diria que aquestes ordenances aconsegueixen desenvolupar el reglament que regulava les activitats abans esmentades, i donar seguretat jurídica i aportar singularitats pròpies del nostre municipi.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: gràcies, bona tarda. Primera qüestió, voldria saber per què el setembre de 2011 aquesta ordenança es va presentar, bueno, que no és una ordenança com a pròpiament, sinó que no l’ha generada l’ajuntament, sinó que adquireixen competències. Dic per què el setembre de 2011 això es va presentar al Ple iva quedar sobre la taula, i què ha variat ara perquè la Llei és la mateixa, la normativa és la mateixa. No han variat ni una coma, perquè és la mateixa normativa que presenta la Generalitat, que simplement s’adquireixen competències, que el sr. Regidor sembla ser que vostè ha venut aquí una moto que han fet. Això no és així, simplement adquireixen competències, “còpia i pega”. És un “copy paste” molt clar. Després ha dit una cosa que a mi em sorprèn, que és la facilitació o facilitar per fer els tràmits administratius. Miri, per experiència li diré que aquesta Llei l’únic que fa és complicar els tràmits administratius. I a més a més fa una cosa més greu. Complica la vida a les entitats que tenen ganes de fer coses i a la gent que té ganes de fer coses pel poble. Per tant, cada vegada es veu més evident que la moció que us vam presentar fa uns mesos, s’ha de recuperar. Perquè primer, la normativa ho permet, i després si no ho feu, si no es recupera aquella moció i es dóna recolzament a les entitats i es dóna un recolzament jurídic i social a les entitats, s’ha acabat el teixit associatiu, que bàsicament és el que pretén la normativa. Per tant, teniu a les mans l’oportunitat de millorar-ho i si no ho voleu fer, vosaltres mateixos quedareu retratats. D’altra banda ens trobem que hi havia l’oportunitat que en lloc de fer un “copy paste” i realment posar-se medalles, i fer el reglament que tocaria per saber qui té accés a què, com es regula l’accés als llocs, com es regula l’accés a tot. I mirin, podien haver aprofitat una cosa que va fer el govern anterior, que és un document que va fer la Diputació a encàrrec seu, que es diu Les Franqueses del Vallès – El teixit associatiu cultural: diagnosi i proposta d’actuació. Que curiosament vostès no han tingut ni en compte. És més, aquest Alcalde se’n vanagloria de no fer-ho quan diu, per exemple, en un dels apartats, diu: “Centrar els acords amb les entitats en el camp tècnic”. Diu “totes les associacions poden tenir orientacions polítiques i també partidistes. L’Ajuntament ha de saber relacionar-se amb totes d’una manera equitativa i centrar els vincles i els acords amb objectius i culturals i compartits”. Bé, aquest govern se’n vanagloria de no fer-ho, es passa pel forro els documents fets per aquest ajuntament, pagats per aquest ajuntament, i per tant, crec que es torna a perdre una oportunitat. D’altra banda, i aprofitant que parlem d’entitats, saber per què el Registre d’Entitats no és públic, no està a la web, no està definida fins i tot cada entitat a quina àrea pertany. Vostès viuen d’esquenes a les entitats. Només utilitzen les entitats per sortir al balcó el dia de la Festa Major i posar-se medalletes, i poca cosa més.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo només esmenar, perquè com que no hem concretat per qui servia aquesta ordenança, jo em penso que lo que cal dir que aquesta ordenança, que és una recopilació de la legislació vigent, serveix per regular aquells actes que es fan i que es desfan i que no tenen permís municipal. És a dir, no entren ni indústries, ni instal·lacions que ja tenen llicència, ni d’obres. Només aquelles activitats que es fan per un dia, dos o tres, i que no tenen llicència municipal. Per tant, que aquestes, que són les que ha començat a dir el sr. Gontán, són aquelles que normalment fan el 80 o el 90 per 100 les entitats. I que vostès amb aquesta regulació fan una exposició magnífica d’un ajuntament bastant més gran que el nostre, per regular les activitats que fan aquestes entitats. Que necessitin permís per regular empreses privades, em penso que aquí trobaríem poca cosa, com que ara facin algun campionat, o que facin alguna fira ambulant i que necessiti donar-hi permís. Però apart d’això, tot el contingut central queno realment vostè com a regidor no ha explicat per qui anava dirigida aquest ordenança, per ordenar però no per a qui anava dirigit, van dirigit per a aquelles activitats que es facin un dia, mig dia, dos dies, però que realment està fet per a la gent. Li recordo que un dinar de barri també necessita aquest permís, i totes aquestes trenta pàgines també tenen de complir-les. Jo ho dic perquè realment no és per a uns sí, per a altres no. Són per a tots aquells que facin activitats i que no tinguin llicència actual.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una mica en la mateixa línia de les dues intervencions anteriors. Hi ha una diferència molt clara entre les  activitats que es descriuen aquí i que necessiten tot una sèrie de requisits, i hi ha un punt d’aquesta ordenança on es diu que les activitats que s’organitzin des de l’ajuntament quedaran exempts de totes aquestes coses. Llavors, jo trobo a falta la concreció, i em penso que en aquí seria el moment en què hi fos, de dir, a veure, tots sabem quines són les activitats que s’organitzen de forma periòdica dins del municipi. Quines d’aquestes activitats es considerarà que estan dintre dels paraigües de l’ajuntament, i quines hauran de fer tots els tràmits? Pregunto. Si, doncs com s’ha comentat ara fa un moment una associació de veïns organitza una arrossada per a la festa major, això tindrà paraigües d’ajuntament? O haurà d’estar a criteri de tot el que digui l’ordenança? Si la Comissió de Festa Major organitza un acte, a qualsevol dels cinc pobles, voldria si està previst això saber si tindran o no el paraigües municipal.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: en aquest ajuntament ja hi havia una ordenança i s’estava practicant més o menys lo seu, la seva manera de ser. Que hi faltaven incloure coses? Hi estic d’acord. Vostès s’han mirat aquesta ordenança que l’han tret de la Diputació? Vostès se l’han mirada, aquest totxo, el què diu? Vostès són capaços de fer complir aquest ordenança? Estan segurs de que faran servir aquesta ordenança? Vostè ha parlat amb les comissions de festes majors? Perquè la meitat de coses no les poden fer, i si poden fer, que preparin quantitat de diners. Festa Major de les Franqueses a la Plaça, aquesta ordenança diu que tenen que posar seguretat. Sap quin cost representa això? Seguretat. La cremada de l’ajuntament no es pot fer. Ho saben vostès això? Doncs comenci-ho a mirar, i entre això moltes més coses. Vostès no compliran aquesta ordenança.

Pren la paraula el sr. Marin i diu: començaré pel final. Sr. Badia vostè confon ordenances, amb lleis, amb PAU’s i amb reglaments. Fa un poti-poti i a partir d’aquí comença a fer el seu discurs. De veritat està confós. Segona cosa, evidentment que està regulat en aquestes ordenances, perquè si no, no tindria un altre sentit, quan estava comentant abans de donar seguretat jurídica. Evidentment que està regulat per un règim de comunicació. És a dir, a l’article 113, que parla de caràcter extraordinaris, ens està dient de quina manera cataloguem cada activitat. És a dir, la cataloguem amb un caràcter general, la cataloguem d’un interès artístic o cultural, la podem catalogar si més no, d’actuacions en directe, i la resta, que estan fetes per una associació per interès propi que pugui, diguem-ho així, doncs fer el seu discurs o fer la seva festa, com és el cas de la festa que vau fer vosaltres, doncs aquest tipus d’activitat sí que té la responsabilitat de demanar  una  llicència  d’activitats.  Per  tant,  sí  que  haig  de  dir  que  per  règim  decomunicació, tots aquests tipus d’activitats que es desenvolupen només tenen que presentar: a) un croquis d’ubicació; b) una pòlissa i uns mitjans de seguretat i els sanitaris corresponents. Això quan hi ha una activitat determinada que té un àmbit de caràcter general. I si no, mireu-se les ordenances i ho podrem contrastar. Per tant, jo crec que amb el comentari estic responent al senyor Torné i també al sr. Gontán. Vostè, senyor Gontán, apart d’això, també s’ha anat cap a altres coses. Ja ha fet el seu discurs sobre que se’ns omple a partir de la balconada, i del discurs que es pugui fer. Miri, nosaltres portem unes ordenances que estan obertes, que són susceptibles de millorar- les. Tenim un mes per presentar al·legacions i a partir d’aquí hi ha l’aprovació definitiva que, si escau, la portarem a terme d’aquí a un mes. Si no hi ha cap mena d’al·legació quedarà aprovada definitivament. Però jo estic convençut que lo que dóna és una cobertura jurídica i elimina arbitrarietats susceptibles de no poder fer les coses amb un caràcter de molt més rigor.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: no és per reblar gaire el clau, però sí una cosa. La seguretat jurídica la dóna la Llei, no l’ordenança. A partir d’aquí l’ordenança és un desenvolupament interior de la llei, però no canvia la llei, ni la condiciona, ni la canvia, sinó només la concreta. Per lo tant que per la seguretat jurídic de l’ajuntament ens la dóna les lleis, no les ordenances. L’ordenança està feta amb una altra mentalitat i amb uns altres objectius, que jo crec que disten molt del què fa falta al municipi per regular. Si vostè vol sancionar o vol regular qualsevol tipus d’activitat que es faci al municipi, com ha dit els d’Imagina, que no li va agradar, doncs ho pot fer-ho amb la legislació que té. No fa falta posar aquesta ordenança tan complexa i que, cuidado, i li dic perquè li passarà el següent. Ningú, cap entitat li farà cap esmena. Vostès, com a govern, la podran aprovar però serà inaplicable. Perquè realment, la majoria dels casos no la faran complir. I la tindran només d’adorno. Ara clar, per aprovar una cosa que realment no és per a aquest municipi, que és per a un municipi més gran o un altre filosofia i que realment no serveixi per aplicar-la, o només en casos excepcionals quan ens convingui, home, jo penso que no és aquesta la feina que tenim de fer. Una altra cosa és dir, home, a mi ja em va bé perquè no la faré complir, però sé que quan m’interessi li fotré garrotada. Però, escolti’m, no és aquesta la feina. Jo penso que hem de tenir eines prou àgils i prou d’allò per fer-la complir. La legislació la tenim, tenim altres ordenances que funciona, podem tenir algo molt més lleuger que realment estigui entremig entre això i una altra cosa. Però això jo em penso que no és per a aquest municipi.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: intervindrem els dos. Bé, senyor Profitós, només corregir-li. L’ajuntament té l’obligació de complir-la. Te la mateixa obligació de complir-la i ho diu clarament la llei. La normativa aquesta ho diu que clarament qualsevol acte organitzat per l’ajuntament ha de complir igual que la resta. El que no ha de pagar és taxa, però ha de complir-ho igual. Hi ha apartats que sí, i hi ha apartats que no. Però l’extraordinari s’ha de complir igual. En fi, el què volia dir només. Aquesta normativa és del 2009, governs anteriors. I aquest govern l’està incomplint. Només l’aplica “discriminatòriament”.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer, el meu company els ha recordat tot un catàleg que vostès van fer en el seu moment, amb Diputació, que el va signar l’antiga regidora d’Esquerra Republicana que malauradament ja no és entre nosaltres, i vostès aquí feien realment un apropament a les entitats radicalment diferent del què fan ara. Però radicalment diferent. Parlàvem de registre d’entitats, parlàvem de com es cedien les instal·lacions, de fer un reglament. Parlàvem d’un reglament de com es cedien les infraestructures. Parlaven inclús de fer un cost aproximat a les entitats i els locals que tenen en ús exclusiu les entitats per veure com això estava repartit equitativament entre les entitats. Aquest document el té penjat la Diputació en la seva pàgina. I no està aprovat per Ple, perquè no ho van arribar ni a passar, però està signat per la regidora que en aquell moment portava cultura. Dit això, és un poti-poti. Aquesta llei és un desastre de llei, ens barreja les activitats privades que van des d’una discoteca, un sex shop, un prostíbul, lo que vostès vulguin, i les equipara a allò que pot arribar a fer la ciutadania. O sigui, que en la mateixa normativa l’apliquem per locals tancats, per espais oberts, etc. I vostès es trobaran com ha dit el sr. Torné, amb un dilema. Si vostès si atorguen a una festa major, el fet de que la facin sense que compleixin els requisits, un bany per a cada 150 persones, o amb els requisits d’ambulància, amb els requisits de seguretat pròpia, no val la policia local. Amb una sèrie de requisits, resulta que serem corresponsables si passa alguna cosa perquè vostès han autoritzat aquesta festa. Quan nosaltres en el seu moment vam portar la moció no vam parlar en cap moment de grups polítics. Li puc posar l’exemple d’una entitat que per poder fer la seva festa d’aquí a 15 dies ha de passar per 5 regidories, 5 regidories, senyor. Això és alleugerar tràmits? De la que està penjant cultura perquè ha de demanar infraestructures; obres i serveis; l’enginyer perquè ha de donar el permís a veure si s’està complint o no s’està complint; medi ambient, a veure si compleixen amb la part de sonoritat. Escolti, només que una s’encalli, i coneixent aquest ajuntament i molts d’altres la transversalitat no regna, si un tècnic s’encalla no hi ha collons de que els altres tècnics el facin moure, vol dir que no podrà vostè donar el vist-i-plau a aquesta activitat. Tant senzill com això. Si això és facilitar-ho, i que algú m’ho digui. I senyor Profitós i senyo Marin, llegeixin la normativa. L’ajuntament no està exempt de fer-ho complir, està exempt de certes coses en certs moments. Una festa major ho ha de demanar, l’organitzi l’ajuntament o l’organitzi una entitat. I ho diu clarament.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Gontán i sr. Bernabé, no tinc la menor intenció de barallar-me amb vostès, però a veure, el títol d’aquesta normativa, que en el fons és del què estem parlant. Diu, capítol ú, règim de control dels espectacles no promoguts per l’ajuntament. Hi ha una, dues, tres, i una mica més, tres pàgines per les dues cares. Capítol 2, els espectacles i activitats de caràcter extraordinari organitzades pels ajuntaments. Unes deu ratlles, menys de mitja pàgina. No s’està demanant el mateix. No ens equivoquem, l’ajuntament, els requisits per poder organitzar això, si l’espectacle, els hi dic, el títol 9, que només té 2 capítols, l’1 i el 2. L’u és pels espectacles que s’organitzin no promoguts per l’ajuntament, que estem parlant d’això, de 3 pàgines a doble cara amb lletra petita, i el capítol 2, pels espectacles organitzats per l’ajuntament, que són dos articles que caben en mitja pàgina. Lògicament, els requisits són bastant menys, no els hem de llegir. Suposo que el sr. Marin també te la normativa. Per això lidemanaria si us plau, senyor regidor, que em contestés al què li he preguntat jo, que és quins dels actes tradicionals que s’estan fent en aquest municipi, tindran el paraigües de l’ajuntament per estar dins del capítol 2, i quins d’aquests no els tindran i hauran de llepar amb les tres pàgines de requisits. Si se la vol posar al davant em sembla que no m’estic equivocant. Règim d’intervenció dels espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari i aquí es parla expressament, per exemple, diu, els espectacles públics i les activitats recreatives organitzades pels serveis municipals o sota la responsabilitat directa d’aquests com ara revetlles, festes populars o tradicionals, espectacles i activitats culturals o educatives, i altres de naturalesa similar, no estan sotmesos a cap altre tràmit de control preventiu, etc., Clar, llavors en aquí sí que és, jo diria que vostès en el moment en què presenten això deuen tenir previst aquest escenari. Doncs és el que li he preguntat abans i m’agradaria que m’ho contestés.

Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, li contesto. He dit abans que els que tenen un caràcter general, i per general entenem també totes les festes majors que estan incloses dintre d’aquest tipus de caràcter. Per tant, no està sotmès a lo que serien la presentació de llicència d’activitats. Amb això estem d’acord. Una altra cosa, em sembla sr. Bernabé, una cosa són les ordenances que estan regulant, i l’altra cosa és barrejar pel mig el que serien els PAU’s. Això és una altra història. Perdoni, no, és que ho estem barrejant. Quan estem parlant. Bueno, doncs jo ho dic en termes generals. Clar, és que aquí està. Per tant, a veure, una cosa són les ordenances municipals per regular, per eliminar arbitrarietats i facilitar doncs totes aquestes tasques. Punt i a part. Sr. Torné, jo li recordaria a vostè que està visquent en un municipi que te a la vora de 20.000 habitants. Sembla que m’està parlant vostè d’un poblet que està allà a la muntanya. Aquí hi ha tot una sèrie de temes. Hem de pensar que és una gran sort que tenim aquí, pel tipus de municipi que gaudim, pel tipus de teixit social que tenim i que per sort, es fan moltes activitats i que cal paraigües, un paraigües perquè tant el què vol fer-ho com la administració que ho ha de regular, tothom parli del mateix. Però no em faci allò com si aquí, que no aplicarem. Evidentment que tenim la responsabilitat que si hi ha una ordenança d’aplicar-ho, faltaria més. A veure, si no a què estem jugant? Tenim la responsabilitat. I la voluntat és d’eliminar, doncs com he dit, la inseguretat jurídica.

Pren la paraula el sr. Alcalde: suficientment debatut. Us recordo també que hi ha 30 dies per presentar al·legacions i també per reunir-se amb el regidor i si hi ha punts de millora, a veure, jo també us ho he de dir, si en algo som rics aquí és en el tema de les entitats i amb les activitats que fan. No els hem d’anar a putejar. Però sí que hem de regular una mica la seva activitat. Amb un túnel del terror de Corró d’Amunt que hi van 2000 persones sí que hi ha d’haver-hi tot un seguit de normes que s’han de complir, i ho hem de mirar perquè si passa una desgràcia, al final el patirem tots. No, no, s’ha acabat el torn de paraules. S’ha acabat sr. Profitós. Llavors, a partir d’aquí, aquesta ordenança que fa l’ajuntament és millorable, evidentment que és millorable, i jo els demano que contribueixin a millorar-la. Res més que això.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, quatre vots en contra dels regidors dels grupsmunicipals CPF i PxC, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i ERC- AM i per tant, amb el quòrum legal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!