2
1
Vota!

DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013.

L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013 de l’ajuntament , patronats i empreses municipals

“Marta Pujol i Enrich, interventora accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent

INFORME 43/2013 LEGISLACIÓ:

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en els que s’estigui incomplint el termini.

L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.

L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit expedient.

L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 30 dies l’exercici 2013.

«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»

CONCLUSIONS:

Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes trimestrals segons models corresponents al segon trimestre de l’exercici 2013 amb les dades

Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre Segon. Interessos de demora pagats en el període

Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.

Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: repassant la morositat, veig que aquest ajuntament en conjunt ha millorat, lo que seria el pagament de morositats, tot i que l’últim informe ja vaig apuntar que no m’acaba de quadrar la diferència entre el Patronat de Cultura i el Patronat d’Esports. El Patronat de Cultura pràcticament està al dia de totes les seves factures i el Patronat d’Esports està retrassadíssim. El 70 i pico per 100 de les seves factures estan fora de termini, però molt àmpliament. Llavors, sr. Ramírez, li demano que posi fil a l’agulla perquè aquí hi ha algo que no acaba d’encaixar en el seu patronat.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el fet de que el sr. Bernabé hagi fet alguna referència al contingut de la documentació, demostra que s’ho ha mirat. Si s’hagués llegit l’informe no hagués pogut dir el què diu perquè és que realment aquest informe, perdonin-me. En primer lloc és un informe que té pare i té mare, vull dir perquè dins del mateix expedient hi ha un informe signat per l’il·lustríssim sr. Alcalde i un informe signat per la nostra interventora. Però és que de les conclusions que ha llegit, i els dos informes són el mateix, amb el mateix número, però és que de les conclusions que ha llegit ara el secretari, realment el què es fa és dir quina documentació que s’annexa, perquè qui vulgui s’ho miri. A veure, un informe és un document escrit amb prosa, fins aquí anem bé, però ha de contenir una informació que permeti al lector fer-se una idea del tema al què l’informe fa referència sense necessitat d’accedir a la documentació que li serveix de base en aquest informe. Llavors jo espero que aquest informe no hagi d’anar a pràcticament enlloc, perquè és que sembla una mica que la intenció sigui que ens haguem de mirar paper per paper, perquè realment no hi ha possibilitat de fer-se una idea del què diu.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no l’he entès, però...

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si vostè agafa el punt anterior, veurà que en l’informe hi ha unes conclusions en les quals es diuen l’ajuntament va fent, “pam, pam, pam”. Si vostè agafa aquest informe, que per cert va signat i està dintre de l’expedient. El va signar a part de la interventora, en l’informe només hi ha la seva firma. Aquest informe, les conclusions són la documentació que s’adjunta.

Interromp el sr. Alcalde i diu: perdoni, només un moment. No hi hauria de ser la meva firma, ha de ser la seva.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: d’acord, llavors els hi recomanaria que abans dels Plens es miressin la documentació que ens donen.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: això és la proposta que la faig jo, com a regidor d’hisenda. Però l’informe va signat per la interventora.

Interromp el sr. Profitós i diu: teniu la documentació que ens vau donar en el ple? La documentació que estava dins del Ple? Està a baix? Doncs a baix hi ha aquest mateix informe, no l’anirà a tocar ningú, hi ha aquest mateix 44/2013. A veure, és signat per vostè. En qualsevol cas és anècdota. Lo important és que llegint aquest informe i sense mirar la documentació no hi ha manera de fer-se una idea de per on van els trets.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo breument, deixeu-me que faci una petita explicació. Estàvem pagant a “tropocientos días” i en aquests moments l’ajuntament i el patronat d’esports està pagant a 65 dies; 25 dies està pagant el patronat de cultura i a 4 dies Dinamització Econòmica perquè ho té tot gairebé domiciliat. I també, perdoneu, si us plau, també us he de dir una cosa, i l’he de dir, no se’m cauen els anells per dir- ho: si la Generalitat ens pagués el què ens deu, podríem pagar a 30 dies. I és així. La Generalitat ens deu 1,3 o 1,4 milions d’euros que, a veure, si veritablement ens ho paguessin, nosaltres tindríem una tresoreria suficient i en tranquil·litat per poder pagar als 30 dies. Espero que tal com sento notícies, la Generalitat farà el pagament en breu dels diners que deu als ajuntaments, i llavors en lloc de pagar a 60 dies, que ja és molt, poguéssim pagar a 30 dies, que és el que tots desitgem.

Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: sr. Bernabé, a la seva pregunta he de manifestar-li que com vostè bé sap, ho sabeu, he tingut una persona, la única persona que tinc en comptabilitat, la única persona que em porta comptabilitat, l’he tingut pràcticament tot el mes de juliol de baixa, més les vacances, i ara sí, des del passat 16 de setembre sí que tinc una persona més, que l’hem estat pagant sempre des del patronat, l’hem recuperat. I ara sí, ara tinc dues persones que em porten la comptabilitat del patronat. No ha estat per falta de liquidesa, sinó per falta de temps per passar i comptabilitzar totes les factures que aquesta persona ha estat suportant. Gràcies.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure senyor Profitós. Suposo que vostè fa poc que està a l’oposició i llavors encara es creu que els informes tècnics diuen algo, perquè nosaltres ens hem cansat de dir aquí que els informes no diuen pràcticament mai res. Per tant, els llegim en transversal i anem directament a la teca.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!