0
0
Vota!

12.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball sobre les persones treballadores de la llar.

Les persones que treballen a la llar, en feines de neteja i cures constitueixen un col·lectiu invisibilitat i que pateix els efectes de la desigualtat d’un sistema que prioritza el capital abans que les cures, que fa més grans les diferències entre les treballadores respecte al sou, i a més nega oportunitats de formació, cotitzacions i la impossibilitat d’accedir a les prestacions per atur.
Actualment, les condicions de treball d’aquest sector venen regulades pel Real Decret 1620/2011 que va entrar en vigor el gener del 2012. Malgrat aquest decret reconeix l’àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament laboral, aquesta feina continua com un sistema especial dins el Règim General de la Seguretat Social, i encara es mantenen aspectes molt negatius com són la possibilitat de posar fi a la relació laboral sense la justificació deguda, l’exclusió de la prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i, molt especialment, l’exclusió de la prestació d’atur i d’altres cobertures, com la de maternitat.
Amb aquest context, i tal com està plantejada la normativa actual, s’incentiva l’economia submergida i s’afavoreix la dependència econòmica de les treballadores del sector, majoritàriament dones, de les administracions públiques, mitjançant els serveis socials o de la parella (gairebé sempre masculina). Especialment pel fet de no tenir cobertes les seves necessitats econòmiques, per la precarietat de les seves condicions salarials (sense reconeixement dels dies de vacances o hores extres, en d’altres) i pel fet de no tenir dret a les prestacions per l’atur, per maternitat o dret a la baixa per malaltia des del primer dia. Igualment, degut a la manca de control laboral dins dels llars i a la inexistència de contractes per escrit en moltes ocasions.
Especialment remarcable és la vulnerabilitat en la qual es troben les treballadores internes, i la nul·la protecció que ofereix la normativa davant aquesta major exposició a abusos i a pitjors condicions laborals.
D’altra banda, l’any 2011, l’Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el conveni 189 que tracta sobre el treball digne per a les persones treballadores de la llar, i que entrà en vigor l’any 2013. Per primera vegada, governs, persones ocupadores i treballadores van acordar unes condicions mínimes internacionals destinades a millorar la vida i els drets laborals de les persones treballadores de la llar, posant a sobre la taula la necessitat d’igualar els seus drets als de la resta de persones treballadores. L’acord, signat a la 100ª Conferència de l’OIT a Ginebra, va reconèixer el treball de la llar, “infravalorat, explotat i invisible” que realitzen principalment “dones i nenes”. Moltes d’elles són migrades o migrants, es troben en situació desafavorida i “particularment exposades a la discriminació pel que fa a les condicions de contractació i de feina, així com a d’altres abusos dels drets humans”.
El conveni és un tractat internacional vinculant per als estats membres que el ratifiquin, cosa que no ha fet encara l’Estat espanyol.
Davant aquesta situació, la ratificació del conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne pels treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria la totalitat de les demandes de les treballadores de la llar, significaria una inqüestionable millora de les condicions de treball dins del sector, donat que el conveni 189:
- Garanteix el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva
- Dóna preferència als contractes escrits en conformitat amb la legislació nacional o amb convenis col·lectius.
- Garanteix el descans diari de les treballadores, incloses les que resideixen en la llar pel qual treballen, i que no estaran obligades a romandre en la llar o a acompanyar als membres de la llar durant els períodes de descans diaris i setmanals o durant les vacances anuals.
- Assegura la igualtat de tractament entre les treballadores domèstiques i les treballadores en general en relació a les hores normals de treball, la compensació de les hores extraordinàries, els períodes de descans diaris i setmanals i les vacances anuals pagades. (Article 10)
- Assegura que les treballadores domèstiques gaudeixin de condicions no menys favorables que les condicions aplicables a les treballadores en general amb respecte a la protecció de la seguretat social (Art. 14), el que hauria de significar la fi del sistema especial discriminatori per a les treballadores de la llar.
- Facilita la inspecció del treball, l’aplicació de les normes i les sancions, fixant fins i tot la necessitat d’especificar les condicions d’acord amb les quals es podrà autoritzar l’accés al domicili de la llar (Art. 17 p.2 i 3).
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses els següents acords:
ACORDS:
1.- Instar al Congrés dels diputats i al Govern de l’Estat Espanyol a:
a.Ratificar de forma immediata el Conveni 189 de l’OIT, que obliga a l’equiparació dels drets laborals de les persones treballadores de la llar als de la resta de treballadores del Règim General de la Seguretat Social.
b.Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones treballadores de la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General de la Seguretat Social per la igualtat de drets amb el conjunt de les persones treballadores. Fent especial menció a l’equiparació en el dret a la prestació d’atur, la cobertura de maternitat, les prestacions per incapacitat laboral
transitòria; així com la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna.
c.Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment –que equival a un acomiadament lliure–, i que es garanteixi la protecció dels drets fonamentals de les persones treballadores.
d.Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especialment, per facilitar l'accés a la regularització administrativa i per evitar la irregularitat sobrevinguda.
e.Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria per a l’obtenció i renovació de les autoritzacions de residencia i treball.
2.-Donar trasllat dels següents acords a les Corts Generals, al Govern de l’Estat Espanyol, a l’associació de dones del municipi de Les Franqueses del Vallès i a totes les entitats de Catalunya que treballen amb persones treballadores de la llar i de les cures.

Desenvolupament del Ple:

Es vota a la Junta de Portaveus: aprovada.


R. Bernabé (ILFC): Es mostra partidari que el grup que presenta la moció tingui la possibilitat de prestar-la primer. No podem ser hipòcrites, això ho arrosseguem des de fa molts anys, no només persones netejadores sino ara també persones que cuiden la nostra gent gran.
Fins ara la sortida era agafar gent en negre... tenim un escull davant: la gent en situacions precàries no podem enviar els avis en llars d’avis pels preus...
M. Cassà (ERC): Posa de relleu que les persones que es troben en aquest  situació de precarietat es ser dona i estrangera. la situació de precarietat els impedeix d’autoorganitzar-se i defensar els seus drets, estant en situacions molt vulnerables. Cal fer aflorar l’economia submergida.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!