0
0
Vota!

9.Proposta d’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístic a signar per a la permuta d’uns terrenys amb l’objectiu de procedir a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Es proposa:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic a subscriure per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el què preveuen els articles 25 i 26 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- DETERMINAR que si durant el termini d’informació pública no es presentessin reclamacions, ni al·legacions, l’acord esmentat esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar-se un nou acord plenari al respecte; acreditant-se aquesta circumstància mitjançant certificació expedida per la Secretaria municipal i que s'incorporarà a l'expedient administratiu.

Desenvolupament del Ple:

E. Pericas (ILFC): Les permutes de terrenys amb propietaris privats sempre ens generen certs dubtes...en aquest cas ens sembla que és bastant ajustada. Però si que hi ha un tema que volem posar sobre la taula... Sabem que aquest conveni és fruit d’una demanda de CE Llerona, i també de la comissio que es va reunir a Llerona per millorar tot l’espai al voltant de l’esglèsia, i per això, perque ha estat un procés participat, hi votarem a favor, però tenim alguns dubtes.... Procés de participatiu. A les Franqueses tenim molts equips de futbol, i ara és un moment que sembla ser és de creixement, però ens sorgeix un dubte, pel que fa a engrandir encara més un equipament, qui garanteix que el CE Llerona d’aquí 10 anys mantindrà tots els equips que fan necessari el nou camp de futbol? Creiem que sovint desembutxaquem molts diners en certs esports concrets, i es deixen de banda altres activitats esportives que potencien altres. El terreny on es farà el camp de futbol... que no permeti la urbanització de l’entorn aprofitant l’ocasió, ja que en pla urbanístic municipal hi figuren actuacions dibuixades.
A. Profitós (ERC): Reivindicació tant del futbol com del poble. La finalitat ens sembla correcta. Dubtes en la intervenció d’en Ganduixer. La finca que rebem és de sòl agrari i rural, qualsevol modificació que afecti una finca rústica ha de passar pel consell de la pagesia... La forma d’establir la valoració de la finca rústica, el valor és de 55.060€, però en base a factors Correctors per localització... el valor es multiplica per 4. I en la fòrmula ens diu que
s’hauria de multiplicar per 2.
Ganduxer (PDECAT).: No pot contestar.
F. Colomé (PDECAT): El CE Llerona té més de 40 anys. No sap que pot passar d’aquí a 10 anys.
R. Bernabé (ILFC): A Ganduxer, vosté és el responsable polític, i caldria que fes una valoració. Vosté és del sector a més a més. quan un regidor presenta una proposta ha d’estar emparat de tots els detalls, un regidor no es pot escudar darrere un tècnic. Cal planificar, tots sabem que hi ha equips que es posen de moda, i que pot canviar. A vegades aquestes estructures moren d’èxit, com el Bellavista per exemple. A vegades ens movem per la
pressió que fa la gent, pero cal tenir una previsió i planificació partint de dades.
JA. Corchado (PSC): La planificació des del Patronat si que es fa.
A. Profitós (ERC): Cal fer les coses ben fetes, i el sorpèn aquesta manera de tractar a l’oposició.

VOTACIÓ      PdeCAT PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor              6             3     4                             9
En contra                                     

Abstenció                                        2     1     1       4                 

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!