0
0
Vota!

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE JUNY DE 2013, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 Reial Decret Legislatiu2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

VIST l’informe de la interventora accidental referit a l’estat d’execució dels pressupostos a 30 de juny de 2013 en el que es posa de manifest que:

 • S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en matèria de pressupostos, així  com la nova Instrucció del  model normal  de Comptabilitat.
 • La corporació local dona compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa
 • Aquest informe de liquidació a 30 de juny de 2013 ha estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 2 de setembre de 2013, donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrar d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
 • Cal donar compte al ple de l’execució trimestral

VISTA la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, ajuntament i patronats municipals amb el següent detall:

 • Resum classificació econòmica
 • Detall ingressos corrents
 • Detall ingressos de capital i financers
 • Detall despeses corrents
 • Detall despeses de capital i financers
 • Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats d’endeutament
 • Romanent de tresoreria
 • Dotació de plantilles i retribucions S’hi afegeixen els annexes següents:
 • Ajustos informe d’evaluació amb normes SEC
 • Informació de la regla de la despesa

 

AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:

Únic.- DONAR COMPTE al Ple de l’ajuntament de la liquidació dels pressupostos corresponents al segon trimestre de 2013, que inclouen els de l’ajuntament, el Patronat municipal de Cultura i el Patronat municipal d’Esports.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona tarda a tothom. Tot i que sigui donar a compte, jo que sí voldria plantejar una petita qüestió, que és que en l’apartat d’ingressos hi havia unes previsions per taxes i d’altres ingressos, unes previsions inicials de 2.800.000 euros (estic arrodonint, eh?). A la següent columna on es parla de les estimacions de les previsions definitives aquesta quantitat puja a 24.042.000 euros i els drets reconeguts per aquest concepte continuen sent de 2.350.000 euros. Llavors aquí hi ha una previsió d’ingressos dels quals, ara mateix, no hi ha absolutament res reconegut. La contrapartida d’això està a la partida 396. O sigui, el detall d’això, del cobrament, són les quotes d’urbanització que suposo que fan referència al Sector N, del qual el senyor regidor Ribalta en parlava fa un moment, per import de 21.239.000 euros. Jo voldria la confirmació de que realment aquestes quotes fan referència al sector N; voldria saber si la previsió és que realment durant aquest exercici 2013 no ja s’arribi a cobrar alguna cosa, sinó que s’arribi a reconèixer algun dret. Perquè és clar, el detall d’aquesta partida és que els drets reconeguts són zero i el recaptat és zero. En canvi, a l’altra banda del balanç diguéssim, també s’incrementen les despeses a la partida d’inversions reals, que passen de 66.000 euros a 22.442.000 euros, i la partida on s’incrementa, que és la 609, la d’inversions en noves infraestructures i  béns destinats a l’ús general, tenia una previsió inicial de 25.000 euros i passa a 21.387.000 euros. Aquí sí que tenim ja unes obligacions reconegudes de 173.000 euros que voldria que em confirmessin, el regidor de l’àrea, que corresponen a les despeses del nou projecte d’urbanització. Bàsicament ja està, voldria saber si em poden aclarir aquests dos punts.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo els desconec, però el sector N no puja 21 milions d’euros. Llavors, qualsevol dubte la interventora municipal que és la que ha fet aquests números, li comentarà, però el Sector N no puja 21 milions d’euros.

Respon el sr. Profitós i diu: ja per això, el regidor del ram tampoc...?

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a veure en aquests moments, i li diré a grosso modo perquè la planificació no està tancada del tot. La urbanització del Sector N, les quotes d’urbanització se’n poden anar al voltant dels 18 milions d’euros IVA inclòs, però d’aquí ja se n’han cobrat 6. O sigui, que les quotes que podrem repercutir, estic parlant de previsions, estic parlant de la feina amb els números que estem treballant que encara procurarem aprovar-ho el mes d’octubre, el proper Ple, però hem de tancarmolts flecos amb la situació de cadascun dels propietaris. Estem parlant d’una recaptació IVA inclòs d’uns 11 milions d’euros. Per tant, no coincideixen els números.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per aquest motiu, si cas la interventora...

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, però a veure, trobo una mica, no sé, gruixut, perquè els números aquests dels 24 milions ja són posats en els estats comptables de l’ajuntament. Ja estan dintre del què hem enviat. La veritat, trobo una mica gruixut que ni des d’Hisenda ni des d’Urbanisme se’m sàpiga dir exactament a què corresponen.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoni, és que des d’Hisenda li dirà, li dirà la interventora, i la interventora és la que ha fet els números. No els fa el regidor d’hisenda, ni els fa el regidor d’urbanisme. Això són purament números que s’han de donar pel tema de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i que donen des de Hisenda. Fixi’s que el regidor d’Hisenda i el regidor d’Urbanisme no hi entrem en aquí. Són números purs i durs. Llavors que li doni la explicació la interventora municipal, que és la competent en aquest tema, si li pot donar. I sinó li dones un altre dia.

Pren la paraula la sra. Interventora i diu: li explico amb línies generals. Perquè aquests ingressos que vostè parla no estan en el pressupost inicial, sinó que venen de la modificació del pressupost que es produeix per la incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors. Quan es va aprovar el Sector N i el Sector P, es va preveure uns ingressos i unes despeses, i això comporta un finançament afectat que s’ha d’anar arrossegant i calculant les desviacions per trobar el romanent de tresoreria correcte i el resultat pressupostari correcte. S’han d’anar acumulant fins que l’expedient tanqui. Llavors es parteix dels números inicials. Quan tornem a prendre un acord ja s’ajustaran amb les noves dades que resulti que realment s’arriba a pressupostar que costarà. Però d’inici nosaltres ens veiem obligats a incorporar el què hi havia en el principi quan es va aprovar.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: i els 5 milions i escaig que vam rebaixar de lo que hi havia previst cobrar del Sector N fa un parell d’anys o un any i pico, perquè sabíem que no els cobraríem, representa que han tornat a aparèixer aquí? Si teníem una partida, lo que va provocar el romanent de tresoreria negatiu el 2011. Teníem una partida que vam

Respon la sra. Interventora i diu: referit a generació de crèdit d’ingressos i despeses per quotes, no s’ha pres cap acord. Es va prendre en el principi, i es va posar aquesta obra costarà tant i es pagarà amb quotes. Llavors s’ha anat fet gestions, s’ha cobrat o s’ha pagat i això és el què queda, que és el que s’està incorporant. Però això és a principi. Tot lo altre no es modifica. S’ha anat reconeguent obligacions i reconeguent drets.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: o sigui, aquí mantenim les previsions inicials de cobrament del Sector N?

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: és tal i com diu sr. Profitós, perquè és l’únic ordenament urbanístic que hi ha aprovat, i per tant és l’única cosa a la què un tècnic, un tresorer o un interventor, es pot agafar. És a dir, és l’únic ordenament aprovat. Jo les dades que li he donat són les què volem aprovar, però no són les que estan aprovades. Per tant, en funció de supòsits, és a dir, quan el mes d’octubre o el mes que s’aprovi, a les hores a partir d’aquí intervenció farà el recàlcul pertinent.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el què em diu vostè senyor regidor ho entenc perfectament. El què no entenc tant és que tornem a incorporar unes quantitats d’un pla que està anul·lat per sentència judicial, com vostè sap i ha repetit. En qualsevol cas ja en parlarem detalladament amb el departament, si el sr. Alcalde m’autoritza.

Pren la paraula el sr. Alcalde i respon: sí, sí, i tant, faltaria més. Però no hem parlat del punt. El punt, en bones paraules, és saber l’estat d’execució del pressupost i en aquests moments el resultat de la situació pressupostària de l’ajuntament, del pressupost de 2013 i que és enganyós, ens diu que a final d’any tindrem un romanent, un resultat positiu de 4.800.000 euros, i això no és així perquè hem ingressat més, hem ingressat l’IBI, hem ingressat els grans padrons ara, que després no ingressarem. Tindrem un resultat pressupostari a final d’any positiu, però no el tindrem amb aquesta bestiesa. Però sí que és un toc d’atenció. Per exemple, a cultura està amb 50 mil euros positius; un toc d’atenció a esports, que en té 77 mil negatius, però té tots aquests mesos per posar-se una mica al dia a nivell de despeses. Però ho explico jo perquè és el punt de l’ordre del dia, val, però com estem sotmesos a aquest Pla d’ajuts i a aquesta llei, a Madrid els hi hem de retre comptes periòdicament i ho anem fent. És com el següent punt, que és la llei de morositat.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: vostè abans ha dit i de fet se’n va vanagloriar en el butlletí, de que hi ha un romanent d’1.300.000. Si estem fent ara aquest recompte trimestral, no és perquè siguem l’ajuntament més transparent, sinó perquè hem demanat un rescat de 7 milions d’euros, que això ve a ser lo que feien antigament les famílies quan reunificaven deutes i s’endeutaven més a llarg plaç. Evidentment, el d’aquest mes l’hem salvat. Jo entenc el què diu el senyor Profitós en el sentit de que incorporem entrades que encara no les tenim per justificar desajustos que tenim dintre del pressupost. És per això que aquest pressupost que està fet tal i com marca la Llei, a curt termini, i no està fet ni a mig ni a llarg, és enganyós. No es té en compte el deute que generarà aquests 6 milions i com es tornaran els propers 8 anys. Llavors, evidentment, no entrem en un romanent positiu, ja veurem d’aquí dos anys aquest romanent positiu en què es transforma.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i per finalitzar, hi haurà una cosa important que passarà en el proper Ple, una vegada veiem que si hem pogut tenir la reunió amb els propietaris i amb els veïns i també amb vosaltres, amb l’oposició, que és l’aprovació del Pla Parcial del Sector N. Aquells 6 milions d’euros que hem pagat i que ningú ens ha retornat. Aquí és la mare dels ous. Els hem pagat i tindrem problemes perquè ens els retornin, perquè no és una situació econòmica, val? Per exemple, ja sabem unacosa pels números: que la venda de les parcel·les que havíem venut per 6 milions d’euros, ara potser no vendrem parcel·les, però la urbanització ens ha de donar 2,1 milions d’euros, amb els números que tenim. Per què? Per intentar abaratir els costos, perquè la gent pagui menys, perquè sinó, però en lloc del 6 potser en tindrem 2,1. Aquests 2,1 que tindrem d’aprofitament mig, més els 6 que ens han de retornar, estem parlant de molts diners. Que una part hem de retornar al Sector P, una altra part hem de retornar al Sector V, vale? Però no són els 8 milions, en seran 4 o 5, i encara ens en quedaran 3 de romanent que podríem jugar a rebaixar el deute.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!