0
0
Vota!

6.Proposta d’amortització anticipada de deute de conformitat amb l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost vigent, en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria, i de declaració d’inversions financerament sostenibles.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords,
Primer.- APLICAR amortització anticipada de deute de conformitat amb l’art. 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’import de 557.129,35 euros, en concepte d’inversió sostenible aprovada en destí del superàvit de 2017 i que no es podran executar per no haver estat autoritzades abans del 31 de desembre de 2017..
Segon.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost vigent, en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria, i amb el fons de contingència, d’acord amb el següent detall,

APLICACIONS D’INGRESSOS
APLICACIÓ        DESCRIPCIÓ              IMPORT
01.87001     Romanent de tresoreria  2.211.182

APLICACIONS DE DESPESES
APLICACIÓ                                  DESCRIPCIÓ                       IMPORT              MC
11.4501.61919          Asfaltat aparcament Sant Josep           48.000         C.EXTRAORDINARI
11.4501.61920         Asfaltat aparcament zona esportiva       48.000         C.EXTRAORDINARI
11.3235.62209   Tancament espai exterior Escola Música      52.000       SUPLEMENT DE CRÈDIT
11.4501.61011               Voreres Corró d'Amunt                     63.000        C.EXTRAORDINARI
11.3421.62201                           Pista de skate                      47.000        C.EXTRAORDINARI
11.3421.62020    Gespa artificial camp futbol 7 Bellavista      40.000        C.EXTRAORDINARI
11.3331.62303        Calefacció CC Bellavista                       102.000        C.EXTRAORDINARI
11.3321.62504              Mobiliari biblioteca                           244.000        C.EXTRAORDINARI
11.1791.62208        Aula de natural parc del Falgar             350.000       SUPLEMENT DE CRÈDIT
11.4590.60901               Pas soterrani de Bellavista             260.000       SUPLEMENT DE CRÈDIT
11.9332.60203              Exteriors Centre Cultural                 400.053       SUPLEMENT DE CRÈDIT
03.0111.91300  Amortització de préstecs entitats financeres 557.129     SUPLEMENT DE CRÈDIT

Tercer.- DECLARAR com a inversions financerament sostenibles, als efectes establerts en la Disposició Addicional Setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, les següent inversions,
Asfaltat aparcament carrer Sant Josep 48.000

Asfaltat aparcament zona esportiva de Llerona 48.000

Tancament espai exterior Escola Música 52.000

Voreres Corró d'Amunt 63.000

Pista de skate 47.000

Gespa artificial camp futbol 7 Bellavista 40.000

Calefacció CC Bellavista 102.000

Mobiliari biblioteca 244.000

Aula de natural parc del Falgar 350.000

Pas soterrani de Bellavista 260.000
Exteriors Centre Cultural  400.053

Quart.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes de termini per a la seva resolució

Desenvolupament del Ple:

F. Jiménez (PDECAT):. Donar compliment a la normativa segons el destí que es pot donar al romanent de tresoreria. S’ha de destinar a amortització mig milió d’€.
R. Bernabé (ILFC):. Demanem poder votar-les per separat (responen que no), aquests dos milions els tenim en casa, o són diners que han d’entrar?
A. Profitós (ERC): La partida dels exteriors al CC d’avall que ja estava prevista, es modifica? Pas soterrat, s’incrementa la partida que ja teniem prevista?
F. Colomé (PDECAT):. Tenim 4 milions d’€ en líquid a les llibretes de l’ajuntament. Els exteriors del CC que no es van incorporar al pressupost del 2017 i passen a ser d’amortització al 2018. La quantitat del pas a bellavista, és la part que pertoca a l’ajuntament. Fa el detall de totes les actuacions.
Jiménez. Donar compliment a la normativa segons el destí que es pot donar al romanent
R. Bernabé (ILFC). En totes les inversions menors hi estem d’acord, però en les grans quantitats no hi estem d’acord. En un inici no se sabia com es pagarien totes les infraestructures, però que no costarien res a l’ajuntament, però ara ens trobem que tots els diners surten de l’ajuntament... no ho entenem.
A. Profitós (ERC): Votaran a favor. En totes les inversions menors hi estem d’acord, però en les grans quantitats no hi
estem d’acord. En un inici no se sabia com es pagarien totes les infraestructures, però que no costarien res a l’ajuntament, però ara ens trobem que tots els diners surten de l’ajuntament... no ho entenem.

VOTACIÓ PdeCAT PSC ILFC ERC CxF PP Total
A favor          6           3             2                   11
En contra
Abstenció                         4               1     1     6

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!