1
0
Vota!

MOCIÓ EN RELACIÓ A L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI ORGÀ NICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) .

ATESA la presentació de l’esborrany de l’avantproje cte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert.
ATÈS que de la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma inequívoca que l’aprovació de la LOMCE  significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica, entre les que destaquem:
- Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l’expressió artística i musical.
- Considera l’educació infantil com una etapa assistencial i no pas educativa.
- Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat de què cada territori pugui fer la definició més idònia per la seva realitat.
- Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al nostre país. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després de més de 30 anys d’aplicació, són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu encert.
- Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà la segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els barri s i en el conjunt del país.
- Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants i joves de la igualtat d’oportunitats.
- Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.
- Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats de smuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avanç ament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.
DAVANT d’aquesta situació, creiem que es fa necessà ria una resposta conjunta i contundent en defensa del model d’escola catalana.
Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sis tema, els nostres mestres, professors i alumnat.

Primer.-
MANIFESTAR el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la reforma de la llei d’educació del govern de l’Estat , que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.
Segon.-
MANIFESTAR el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.
Tercer.-
REPROVAR l’actuació del govern espanyol, i especia lment el ministre Sr. Wert, i declarar-los persona non-grata al municipi de les Franqueses del Vallès i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació.
Quart.-
SOL·LICITAR al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva prop
osta de LOMCE atempta contra el model de país i la cohesió social.
Cinquè.-
SOL·LICITAR al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMCE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Sisè.-
INSTAR al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada de qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les mesures dels darrers anys estan provocant.
Setè.-
MANIFESTAR el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del govern de l’Estat vers el modeld’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.
Vuitè.-
ADHERIR-NOS a totes les iniciatives unitàries de les institucions, partits, entitats i comunitat educativa en defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística als nostres centres educatius.
Novè.-
TRASLLADAR aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris de l Parlament de Catalunya, a tots els centres educatius del municipi, a totes les organitzacions de pares i mares del municipi i tots els ciutadans de les Franqueses del Vallès, mitjançant anuncis en tots els mitjans de comunicació municipals.”

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!