1
0
Vota!

3.Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2018-837 de data 5 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017.

DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Desenvolupament del Ple:

F. Jiménez PDECAT): . Es dóna compliment a una instrucció administrativa del pressupost. Fa un detall dels punts més significatius. El deute financer està al voltant del 51% (la normativa obliga que estigui per sota del 110%).

R.Bernabé (LFI-EC). S’ha fet un esforç per intentar ajustar números. Xoca les mesures de demanar diners a la Diputació o que no es destini pressupost amb habitatge. Com podem tenir un superàvit tant gran, i com es que hem d’endeutar-nos? No entenem com es gestiona aquest pressupost. En època de Ribalta ens deia el mateix, que tenia superàvit i a finals d’any s’havien de demanar crèdits.
A. Profitós (ERC). Repassa diferents partides del pressupost 2017 i com s’han liquidat.


F. Jiménez PDECAT): El pressupost és una eina viva (dirigint-se a profitós), durant l’any hi ha situacions que canvien la prioritat. El romanent el tenim intervingut per les lleis de l’estat i no el podem destinar als temes que s’apunta en R.Bernabé (LFI-EC). Situació olt estable en la tresoreria. 50.000€ per la compra d’un habitatge protegit gràcies a l’estalvi de l’àmbit de polítiques socials. Fan un esforç en aquesta àrea, i volen incrementar més el pressupost.


R.Bernabé (LFI-EC).. Es estrany que de l’única regidoria que no hauria d’estalvi al diners, es de la qual es pot comprar un habitatge protegit. No entenem perque la tarifació social no s’hagi pogut introduir en tot el pressupost, igual que caldria veure la difusió que se n’ha fet.

Alcalde. Dades perquè si no parlem molt... dades concretes. (!!). La millor política social es l’ocupació. 3 habitatges a Llerona, el que volen comprar i un altre a sobre la Parròquia de Llerona seria el cinquè habitatge protegit.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!