1
0
Vota!

5. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la modificació de la regulació del Sector R (Can Garriga) del terme municipal de les Franqueses del Vallès..

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès relativa a la regulació del sector R (Can Garriga), del terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a l’òrgan ambiental competent per a què realitzi la decisió prèvia d’avaluació ambiental.

Quart.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Dsenvolupament del Ple:

ILFC-E: Hi ha tres recursos vitals no renovables: l’aire encara ens costa veure’l com un recurs escàs, tot i el seu progressius deteriorament; l’aigua, tothom, amb dos dits de front, la valora i l’estalvia; finalment, el sòl, sembla que no som conscients que és un bé escàs, limitat i cada vegada més vulnerable, tan imprescindible per a la vida com l’aire i l’aigua. En efecte, són moltes les amenaces que l’afecten, de manera més o menys greu fins arribar a la seva aniquilació: l’erosió, la pèrdua de matèria orgànica, la compactació, la salinització, la contaminació, la urbanització, etc.

Defensa Ganduxeé. Hi ha contradiccions importants entre el dos informes (preus m2, tant lliure com protegit), els d’aquest punt i el del següent.

ERC: demana deixar sobre la taula aquests dos punts.

ILFC: iniciativa privada, guanys privats, interessos privats.

ERC: ull!, la superfície també s’amplia respecte al que surt al POUM. Posicionament EN

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP: 9

EN CONTRA: ILFC-E / ERC-AM / CpF: 7

ABSTENCIÓ: PP: 1

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
7
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!