0
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, A L'ÀMBIT DEL SECTOR V I DEL SECTOR P, PER A LA REORDENACIÓ DE LES ZONES D'EQUIPAMENT .

ATÈS que en data 19 de juliol de 2012 es va signar un conveni entre la societat mercantil DERYPOL, SA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el qual es preveuen, entre d’altres pactes, els següents:
a) El compromís que assumeix l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, detramitar i aprovar una modificació puntual del PGO i del Pla Parcial del Sector V.
b) El compromís que assumeix Derypol, SA de fer-se càrrec de l’abonament de la quantitat corresponent que estableixi el compte de liquidació definitiu del Projecte de reparcel·lació anterior.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 d’agost de 2012, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR el conveni signat el dia 19 de juliol de 2012 per la societat mercantil DERYPOL SA i l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
relatiu a la recerca d’una solució viable perquè l’empresa DERYPOL, SA, continuï desenvolupant la seva activitat en l’actual emplaça ment, mitjançant la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès.
Segon.- CONDICIONAR la validesa del conveni a la seva aprovació pel Ple de la Corporació, en la propera sessió que se celebri.”
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 27 de setembre de 2012 va prendre l’acord de deixar sobre la taula l’aprovació del Conveni anterior.
TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 25 d’octubre de 2012 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’APROVAR INICIALMENT el Conveni anterior.
ATÈS que mitjançant la present proposta de modificació puntual del PGO, es pretén reordenar les zones d’equipament pertanyents al Sector V i el Sector P.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació del’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel  qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanismei de règim local de Catalunya, pelque fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

Primer.-
APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del Sector V i del Sector P per a la reordenació de les zones d’equipaments.
Segon.-
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de major circulació de la província, per tal que les persones  interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012. Tercer.-
ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.
Quart.-
SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Cinquè
.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, C ànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Sisè
.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques afectades en l’àmbit de la modificació puntual.
Setè.-
FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!