2
1
Vota!

14.Proposta d'aprovació de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local.

Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es relacionen a continuació:

1.         L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

2.         La declaració de lesivitat dels actes dictats per l’Ajuntament.

3.         La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.

4.         La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

5.         Les competències com a òrgan de contractació respecte de les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantitat de sis milions d’euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada de sis milions d’euros.

Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de l’esmentada delegació principal.

En tot cas, queden excloses de la delegació les concessions de serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

6.         L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l’import de tres milions d’euros. No obstant, queden excloses de la delegació les concessions de béns per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

7.         L’adquisició de béns immobles, mobles i drets subjectes a la regulació patrimonial, quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l’import de tres milions d’euros.

8.         L’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l’import de tres milions d’euros. No obstant, queda exclosa de l’alienació de patrimoni, quan el valor del bé excedeixi del 20 per 100 dels recursos ordinaris.

9.         L’aprovació dels projectes d’obres i serveis en tots aquells supòsits en què s’hagin delegat la junta de govern local les competències com a òrgan de contractació.

10.      La renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

11.      Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal al servei de la Corporació.

12.      La sol·licitud i acceptació de subvencions, en els supòsits que la normativa prevegi la sol·licitud o acceptació obligatòriament per l’Ajuntament en Ple.

13.      L’aprovació de convenis i protocols amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà del conveni.

14.      Les competències del Ple atribuïdes a la Junta de Govern Local en les bases d’execució del Pressupost s’entenen delegades en aquest darrer òrgan.

15.      L’establiment i modificació de preus públics de l’ajuntament i dels patronats municipals.

Segon.- Les atribucions delegades seran vigents durant el mandat corporatiu 2015-2019, i s’exerciran per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, sense que siguin susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. El text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació farà constar de forma expressa aquesta circumstància mitjançant la incursió a la part expositiva que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut de les delegacions acordades per l’Ajuntament en Ple en sessió corresponent. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament com a titular de la competència originària.

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Quart.- Seran públiques les sessions de la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades pel ple, d’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, pel qual es declara constitucional el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 70 de la Llei 7/1985, sempre que s’interpreti en el sentit que no fa referència a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple.

Entre altres es deleguen 15 competències a la JGL:
* demanar crèdit
* Fer concessions públiques
* Fer concursos públics
* Modificacions de pressupost
* Convenis i protocols
* Notificació de preus
* Aprovació de projectes d’obres

Desenvolupament del Ple:

F. Jiménez (PDECAT): Model diferent del que s’anava fent en aquest ajuntament. Les delegacions també estan fetes en altres ajuntaments de diferents colors polítics. Volen agilitzar els tràmits.

A. Vega (LFIC): Totalment en contra del punt, intolerable. Es un dels nostres principis bàsics, és buidar el ple de contingut. Es perd el debat al ple. El nostre grup mai buidarà de contingut el ple si mai governem. Amb la majoria de govern, ens passeu el rodillo per sobre l’oposició. És legal, es la forma menys transparent, que menys facilita al poble poder coneixer els temes del ple. És legítim, tenen majoria absoluta. Es vol agilitzar tot de cara a les eleccions del 2019?

A. Profitós (ERC): No estan d’acord en que el ple cedeixi les seves competències. EL dret dels ciutadans a rebre una informació complerta? Quins són els punts que es podien delegar i no s’han delegat?

F. Jimenez (PDECAT): Parla d’altres municipis d’esquerres, no són menys transparents. EN el moment de fer govern no vam voler???? (qui ens va trucar???)

A. Vega (LFIC): Ens devem a la nostra assemblea municipal i als compromisos que tenim adquirits, el ple com a eina de debat i control democràtic. Él vostre model és més opac, més complex per l’accés a la ciutadania. No es el mateix per l’oposició, no podem fer el mateix debat. No ens van trucar a l’inici, però haurien malgastat la trucada. És una línia vermella pel nostre grup.

VOTACIÓ:

                 PdeCAt (6)  PSC (3)    ILFC (3)   ERC (2)  CxF (1)  PP (1)    Total
A favor         X                    X                                                                     9
En contra                                          X             X               X                      6
Abstenció                                                                                        X        1

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
7
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!