0
0
Vota!

APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013 .

VISTOS els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 25 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per al proper exercici econòmic.
TENINT EN COMPTE que els mencionats acords han estat exposats al públic, segons anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de novembre de 2012, al tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i a l’edició del diari “El Punt-Avui” del dia 2 de novembre de 2012, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de conformitat amb allò previst als a partats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Rei al Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TENINT EN COMPTE que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’han presentat quatre escrits d’al·l
egacions per part de les persones que es mencionen a continuació (vegeu l'acta)

(vegeu l'acta)

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!