0
0
Vota!

APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I L'EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS .

ATÈS que des de l'any 1971, és l’empresa Autobusos de Granollers, SL, qui realitza el servei de transport urbà de viatgers.
ATÈS que, fruit de les característiques i necessita ts pròpies de la conurbació que representen els termes municipals de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, alguns dels trajectes del bus urbà de Granollers transiten pels termes municipals d'aquestes poblacions mitjançant acord de les diferents administracions locals des de l'any 1979 per presta r aquest servei i finançar conjuntament el dèficit econòmic generat.
ATÈS que, davant la impossibilitat de poder endegar un concurs per a la gestió d'aquest servei tenint en compte que el servei de transport de viatgers per carretera entre la Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028.
ATÈS que, davant la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses i oferir un servei més sostenible respectant en tot moment la legislació del transport, que no possibilita la constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei.

Primer.-
APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès,l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA, per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a annex al present acord, amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que permeti:
1.La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport detectades.
2.Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats.
3.Fixar un règim de finançament estable que garanteix i l’equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.
Segon.-
NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport Metropolità deBarcelona i a l'empresa Sagalés, SA.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!