1
1
Vota!

APROVAR LES CONCLUSIONS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PARC DEL FALGAR I DE LA VERNEDA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'USOS D'AQUEST ESPAI .

ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses ha impulsat el procés de participació ciutadana vinculat a l’espai del Parc del Falgar, amb la idea d’implicar de manera activa la ciutadania de les Franqueses en la definició del s possibles usos d’aquest espai.
ATÈS que el Parc del Falgar és un projecte aturat des de fa temps i que actualment l’equip de govern té la voluntat de reprendre’l mitjançant la participació de la ciutadania en la definició del seu futur.
ATÈS que hi ha l’acord polític al si de l’equip de govern i, per tant, la voluntat d’iniciar la planificació i execució d’aquest procés participatiu.
ATÈS que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2012, es va resoldre, entre d’altres, aprovar el procés participatiu a impulsar durant l’any 2012 per part de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en la definició dels possibles usos del parc del Falgar.
ATÈS que el procés de participació ciutadana del parc del Falgar es va iniciar amb la informació als ciutadans i  ciutadanes de l’estat inicial del projecte, en el marc de dos tallers de participació, als quals es va convocar a tota la ciutadania del municipi i se’ls va oferir la possibilitat d’aportar idees que es van valorar posteriorment en una comissió de seguiment tècnica, una comissió d’experts i grup motor, integrat per tècnics municipals i ciutadans de les Franqueses, per a la definició dels usos d’aquest espai.
VISTA la memòria del Procés de Participació Ciutadana sobre els usos del parc del Falgar i de la Verneda d’aquest terme municipal, en què es detallen els acords d’aquest procés

Primer.-
APROVAR les conclusions del Procés de Participació Ciutadana de definició dels usos del parc del Falgar i de la Verneda d’aquest terme municipal per a la redacció del projecte d’usos d’aquest espai, que es detallen en la memòria annexa.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!