1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL .

La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i vulnerables, que van ser els últims en ingressar al s mercats hipotecaris i els primers en patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 200 7, i a l’any 2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants ”. L’informe recent del Consell General del Poder Judi cial anomenat “ efectos de la crisis en los órganos judiciales ” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se superaran les 400.000 execucio ns hipotecàries des de l’esclat de la crisi.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context de crisi intensa i  perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma social, que ha estat reconeguda pels diversos agents.
En aquest sentit, la Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 12 de novembre reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies d’extrema necessitat.
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden actuar per a suspendre,  paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en
principis constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge.
L’Associació Professional de la Magistratura afirma va recentment que “les entitats bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es tracta d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”.
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació social generada pels  procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats  bancàries, ha estat un rotund fracàs.
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient.
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre  habitatges habituals dels col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els afectats/des “con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una petita part dels afectats/des.Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi el salarimínim i tingui al seu càrrec amb un únic fill/a de 4 anys d’edat.
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que comport a una violació sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics,Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol (...).

Primer.-
INSTAR el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables.
Segon.-
INSTAR el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social.
Tercer.-
Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les següents accions:
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judic ials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que transmeti als jutjats corresponents la suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors.
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina Municipal d’Habitatge i/o Oficina d’Atenció al Cons umidor.
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.
- Ordenar la guàrdia urbana a què deixi de prestar suport a la policia judicial en el llançament de les persones  empadronades de la seva residència habitual.
Quart.-
NOTIFICAR aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la policia local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquestterme municipal.”

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!