1
1
Vota!

6 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars que han de regit l'adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte d'execució de les obres del projecte per a la modificació del projecte del Central Cultural de Corró d'Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. .

ACORDS:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del Projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme per procediment obert i tramitació ordinària.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació de l’esmentat contracte d’obres.
Quart.- FER PÚBLICA la convocatòria del concurs mitjançant la publicació del corresponent edicte o anunci al BOP de Barcelona; al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web (perfil del contractant) de l’Ajuntament, amb la finalitat que, durant el període de vint-i-sis dies naturals des de la publicació de l’edicte al BOBP i simultàniament al termini d’exposició pública del plec de clàusules, es puguin presentar les corresponents propostes.

Cinquè.- CONDICIONAR l’autorització i futura disposició d’aquesta despesa a l’existència de crèdit suficient i adequat en l’aplicació pressupostària 11 3331 62204 dels exercicis 2017 i 2018 del Pressupost de la Corporació.
Sisè.- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article l’ article 52.2.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords que siguin necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que es pugui produir durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la modificació de possibles errades contingudes en els plecs administratius i tècnics, així com el requeriment a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta que resulti econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació que es detalla en la clàusula 7.9.

A FAVOR: CIU / PSC-CP

EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: ERC-AM / CpF

Resultat ple municipal
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!