1
1
Vota!

5 Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària el 3 d'agost de 2017, en relació a l'aprovació del projecte d'obra ordinària per a la modificació del projecte del Centre Cultural de Corró d'Avall..

ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 3 d’agost de 2017, on es va acordar, entre d’altres, l’aprovació inicial del projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, per tràmit d’urgència, al terme municipal de les Franqueses del Vallès, per un import de 4.787.572,76 euros i, en concepte d’IVA, 1.005.390,28 euros.
Segon.- RATIFICAR com a vàlid el període d’informació pública, pel termini de quinze dies, en què va ser exposat l’expedient esmentat.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió de la Junta de Govern Local que se celebri.

Votació:

A FAVOR: CIU / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM / CpF 

ABSTENCIONS: -

Resultat ple municipal
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!