1
0
Vota!

3 Proposta d'aprovació provisional per a l'establiment dels preus públics per l'activitat esportiva de la Marxa Nòrdica per a l'exercici fiscal de 2017 i següents..

Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment dels preus públics per l’Activitat esportiva de la Marxa Nòrdica. Amb el detall següent:
PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17
.../...
A) PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA EPÍGRAF TERCER. ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
.../...
C) PROGRAMES D’ESPORT I SALUT
1. Cursos Marxa Nòrdica. Trimestral
a) Curs iniciació jove/ adult. Una sessió setmanal 35,00 €
b) Curs iniciació majors 65 anys. Una sessió setmanal 20,00 €
c) Curs perfeccionament jove/ adult. Una sessió setmanal 35,00 €
d) Curs perfeccionament majors 65 anys. Una sessió setmanal 20,00 €
2. Sortides Marxa Nòrdica
a) Sortida marxa nòrdica jove/ adult 10,00 €
b) Sortida marxa nòrdica majors 65 anys 5,00 €
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels acords.
Tercer.- OBRIR un període d’informació pública dels dos acords anteriors i de l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Votació:

A FAVOR: CIU / PSC-CP

EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: ERC-AM /CpF

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!