1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER MILLORAR L'ACCÉS A LA INFORMACI Ó ALS REGIDORS .

ATÈS que l’accés a la informació és un dret fonamental per desenvolupar la tasca dels càrrecs electes.
ATÈS que el ROM d’aquest ajuntament en el seu apartat “B) INFORMACIÓ DELS REGIDORS, Article 8.6 diu: En qualsevol cas, l’accés a la documentació íntegradels assumptes inclosos a l’ordre del dia dels òrgans de qui formen part ,
cal que els hi sigui facilitada als membres de l’ajuntament des del mateix moment de la convocatòria.
ATÈS que en aquests moments no es compleix aquest article i s’aplica el ROM només de manera parcial permetent solament als regidors, accedir a la informació en horari d’oficina.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

Primer.-
MODIFICAR el ROM d’aquest ajuntament en el seu apartat “B) INFORMACIÓ DELS REGIDORS, article 8.8 afegint:
En el cas de la consulta de la informació es refere ix a assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals els electes peticionaris en són membres i aquests demanin fer les consultes fora de l’horari d’oficina, l’ajuntament designarà un funcionari/a o treballador/a municipal fora d’aquest horari d’oficina per facilitar l’accés en aquesta informació i/o documentació.
Segon.-
DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!