1
1
Vota!

2 Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016..

Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i la societat municipal Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL, corresponents a l’exercici de 2016.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Votació:

A FAVOR: CIU / PSC-CP

EN CONTRA: CpF

ABSTENCIONS: ERC-AM

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
1
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!