0
2
Vota!

6. Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya..

Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
preveu l’obligació de totes les administracions publiques, de disposar d’un Registre de grups
d’interès.
Atès que el Departament de la Presidència mitjançant Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer,
estableix al seu article únic la creació del Registre de grups d’interès de Catalunya organitzat
i gestionat per l’Administració de la Generalitat, nascut per donar cabuda a tots aquells grups
d’interès llurs ajuntaments han optat per no crear el seu propi registre d’entitats d’interès.
Atès que la Disposició Addicional Segona del Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, preveu la
possibilitat de que els ens locals puguin crear els seus propis registres d’interès.

Es proposa declarar la voluntat de l'ajuntament de no crear un registre propi de grups d'interés i procedir a l'adhesió automàtica  al regsitre de grups d'interés de Catalunya del dep. de Justícia de la Generalitat.

Resultat del Ple:

À. Vega (ILFC): Ens abstenim. Encara que es faci registre municipal està connectat amb el de la Generalitat. La legislació ens obligava des de 2014.
Sra. Cassà (ERC): Dubte, aquest registre va vinculat a agenda pública dels càrrecs públics. Quin és el compromís per conèixer l'agenda pública d'aquest ajuntament?
F. Jiménez (CIU): És el mateix que es va fer amb el registre de parelles de fet. No hi ha cap raó d'exloure cap tràmit ni de fer-lo més dificultós.
Sra. Cassà (ERC): El que demanem és que l'agenda pública estigui publicada a la web de l'ajuntament per part de tots els càrrecs públics. Els grups han d'estar registrats, sinó la reunió no pot tenir lloc. Hi ha d'haver aquest compromís. No només de publica l'agenda a la web, sino que les empreses tenen l'obligació d'estar inscrites.

Votació:    CIU (5) ILFC PSC (2) ERC CXF PP TOTAL

A favor      X                    X                       X     X       9

Abstenció              X                       X                       6

En contra          

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!